Hoppa till innehåll

Enkät till barn i åldrarna 10–17 år
Barn och unga vill se satsningar på fritidsintressen, skolgång och hälsa

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2022 11.22
Pressmeddelande

Finansministeriet frågade barn och unga om deras åsikter om användningen av offentliga medel. Om de som svarade på enkäten fick bestämma, borde man satsa mer på fritid och fritidsintressen, skolgång och inlärning samt på hälsa och välbefinnande. Ministeriets och den nationella barnstrategins enkät besvarades av 7 000 barn och unga.

Barn och unga kom med konkreta förslag till åtgärder som de tycker att staten, välfärdsområdena och kommunerna ska kunna satsa offentliga medel på. Flera av förslagen har sitt ursprung i barns och ungas vardagsmiljö. Enligt förslagen bör alla få lika möjligheter till hobbyer oberoende av familjens ekonomiska läge. Barnen önskar också fritidsplatser för att de ska få en möjlighet att träffa andra barn och unga, mer varierande skolmat, elevstöd och satsningar på läromedel. 

"Det bör ordnas fritidsintressen som också barn i låginkomstfamiljer kan delta eller de bör ges pengar så att de kan vara med till exempel i fotboll som inte kräver att man deltar i turneringar/matcher utan där det viktigaste är att motionera, inte tävla."

"Mindre grupper inom den grundläggande utbildningen och mer stöd under lektionerna, till exempel fler skolgångshandledare."

Att satsa på psykisk hälsa ansågs vara ytterst viktigt. När barnen fick berätta om en sak som de önskade att man ska satsa mer på svarade nästan var tionde barn psykisk hälsa. Enligt förslagen ska man satsa mer på förebyggande arbete, erbjuda mer hjälp och förkorta väntetiderna.  

"Jag vet inte så mycket om hur man sköter psykisk hälsa och hur mycket det handlar om pengar, men frågor som gäller psykisk hälsa ska alltid tas på allvar innan ett barn hamnar på sjukhus på grund av ett självmordsförsök eller någon annan självförvållad skada."

Svaren ger beslutsfattare och myndigheter information om vad barn och unga tänker om dessa frågor. Det stora antalet svar visar att barn och unga vill påverka gemensamma frågor och att de har åsikter om användningen av offentliga medel.

"Våga göra oss delaktiga och ta reda på våra åsikter. Vi vill inte nödvändigtvis bestämma, men utan oss vet ni inte hur vi tänker."

Råd till finansministern

Barn och unga fick också ge råd till finansministern. De tyckte att det är viktigt att använda pengarna på ett förnuftigt, försiktigt och rättvist sätt. Offentliga medel får inte slösas bort, utan användas med eftertanke. 

"Dela pengarna rättvist mellan de olika grupperna. Ta alla oroväckande tecken på allvar och gör ert bästa för att varje barn ska ha ett gott och tryggt liv."

"Statens pengar ska användas klokt, vi ska inte ta på oss för stora skulder, vi måste hjälpa mer dem som har det sämst ställt, vi ska följa upp våra utgifter och inkomster, vi ska ta barn och unga med i beslutsfattandet, vi ska lyssna på dem och uppfylla deras önskemål." 

Bakgrundsinformation om enkäten

Rapporten om barns och ungas svar på användningen av offentliga medel är en fortsättning på projektet som gäller planen för att genomföra den nationella barnstrategin som samordnats av finansministeriet. Projektet analyserade barnbudgeteringen i kommunerna och välfärdsområdena samt uppföljningen och rapporteringen av utfallsdata.

Ett led i projektet var en enkät till barn i åldrarna 10–17 år om användningen av offentliga medel inom staten, välfärdsområdena och kommunerna. Enkäten som var öppen från den 2 till den 20 maj 2022 besvarades av sammanlagt 6 739 personer som sade sig höra till målgruppen. Enkäten baserade sig inte på urval utan var en fritt tillgänglig webbenkät. Information om enkäten delades ut till bland annat kommunernas registratorskontor och via nätverket Oppiva. Enkäten var helt anonym, det vill säga att de som svarade på enkäten kan inte identifieras.

Finansministeriet har gett ut en separat bilaga till rapporten med ett informationspaket om offentliga finanser och barns och ungas åsikter om användningen av offentliga medel. 

Mer information: 
Heidi Järvenpää, specialsakkunnig, tfn 050 430 6416, heidi.jarvenpaa(at)gov.fi