Hoppa till innehåll

De transeuropeiska offentliga e-tjänsterna kommer att fungera ännu bättre i framtiden

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2024 14.19
Pressmeddelande
EU-liput

EU:s nya förordning om ett interoperabelt Europa trädde i kraft i april. Målet är att förbättra interoperabiliteten mellan de offentliga transeuropeiska e-tjänsterna. Tillämpningen börjar stegvis i juli. Förordningen är förpliktande för leverantörer av gränsöverskridande offentliga tjänster, såsom EU:s institutioner, statliga myndigheter, kommuner och välfärdsområden.

Syftet med den nya förordningen är att utveckla interoperabiliteten så att man möjliggör smidigt informationsutbyte för tillhandahållande av gränsöverskridande offentliga tjänster. Samtidigt kan man utveckla verksamheten på EU:s inre marknad och stärka tillgodoseendet av de rättigheter som ingår i fördragen. Förordningen skapar också gemensamma regler och en förvaltningsram för utvecklingen av de nät- och informationssystem som ligger till grund för de offentliga tjänsterna. 

Förordningen förpliktar alla sådana organ inom den offentliga sektorn som reglerar, tillhandahåller, förvaltar eller genomför offentliga transeuropeiska e-tjänster. I Finland gäller den alltså till exempel myndigheter, kommuner och välfärdsområden. Förordningen medför emellertid i och för sig inte några nya skyldigheter för medlemsstaterna att tillhandahålla gränsöverskridande offentliga tjänster.

Finansministeriet samordnar genomförandet av förordningen

Den nya förordningen skapar permanenta strukturer mellan unionen och medlemsstaterna för att främja driftskompatibiliteten. Varje medlemsstat ska dessutom ha en central kontaktpunkt som samordnar frågor som gäller förordningen och stöder organ inom den offentliga sektorn i genomförandet av förordningen. Finansministeriet ska vara den centrala kontaktpunkten i Finland. Ministeriet svarar redan för närvarande för de allmänna grunderna för den offentliga förvaltningens informationspolitik, informationshantering och elektroniska kommunikation samt den allmänna styrningen och utvecklingen av användningen av informationsresurser. Flera redan existerande samarbetsstrukturer kommer att utnyttjas vid samordningen av det nationella genomförandet.

Viktigaste skyldigheter i förordningen:

  • att göra en interoperabilitetsbedömning varje gång man utvecklar nya eller på ett väsentligt sätt ändrar befintliga informationssystem eller -nät som påverkar tillhandahållandet av offentliga transeuropeiska e-tjänster. 
  • skyldighet att dela interoperabilitetslösningar.

Den nya förordningen trädde i kraft den 11 april 2024 och tillämpningen av den inleds stegvis den 12 juli 2024.

Delta i diskussionsmötet

Finansministeriet ordnar ett öppet diskussionsmöte om förordningen om ett interoperabelt Europa onsdagen den 15 maj kl. 9.30–11. Närmare information och anmälan på evenemangets webbplats.

Ytterligare information:
Suvi Remes, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 043, suvi.remes(at)gov.fi 
Viveca Still, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 558, viveca.still(at)gov.fi