Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Eurogruppen utvärderar läget i Grekland på måndag

Finansministeriet 23.1.2015 9.19
Pressmeddelande

Finansministrarna i EU-länderna sammanträder för att behandla läget i Grekland måndagen den 26 januari. På tisdag behandlar finansministrarna bland annat EU:s investeringsprogram. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötena.

Eurogruppen, dvs. finansministrarna i EU-länderna, kom i december överens om att förlänga Greklands andra anpassningsprogram med två månader fram till utgången av februari. Förlängningen ger Grekland mer tid att verkställa de programenliga reformerna och gör det möjligt att betala Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets sista lånepost till Grekland.

Grekland går till parlamentsval den 25 januari, strax före eurogruppens möte. Valet har ökat den politiska osäkerheten om hur den ekonomiska tillväxten i Grekland kommer att fortsätta och hur landets offentliga ekonomi ska kunna stabiliseras.

Vid sitt möte bedömer ministrarna vilka möjligheter Grekland har att slutföra sitt anpassningsprogram.

Till eurogruppens övriga ärenden hör medlemsländernas preliminära budgetplaner, införande av euron i Litauen och den Internationella valutafondens syn på euroområdets ekonomi samt uppföljning av Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte, i december.

Stöd för investeringar

Vid Ecofinrådets möte på tisdag behandlar EU-ländernas finansministrar bland annat EU:s investeringsprogram. EU-kommissionen föreslår att en ny europeisk fond för strategiska investeringar ska inrättas i anslutning till Europeiska investeringsbanken.

Syftet är att investeringsfonden ska stödja projekt som är ekonomiskt och samhälleligt viktiga. Stöd ska i första hand beviljas till strategiska investeringar och företag med färre än 3 000 anställda. Tanken är att fonden ska inrättas i juni och mobilisera 315 miljarder euro i ytterligare investeringar under de kommande tre åren.

Finland anser att det är viktigt att kommissionen strävar efter att främja tillväxt och konkurrenskraft genom investeringar. Det kommer dock att krävas ytterligare utredningar om hur fonden ska förvaltas och stödprojekten väljas ut. Finland betonar privata investerares betydelse för att påskynda investeringar.

Lettland och kommissionen presenterar sina arbetsprogram

EU:s nya ordförandeland Lettland presenterar sitt arbetsprogram för Ecofinrådet vid sitt möte. Under sitt ordförandeskap ämnar Lettland främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen bland annat genom investeringsprogrammet.

Även EU-kommissionen presenterar sitt arbetsprogram, och ministrarna kommer att utbyta åsikter om detta. I år vill kommissionen särskilt stärka den ekonomiska tillväxten och återställa förtroendet för ekonomin. Investeringsprogrammet har en central roll i detta.

Dessutom fokuserar kommissionen bland annat på att reformera regleringen av finansbranschen samt på kapitalmarknadsunionen och bekämpning av skatteflykt.

Finland anser att fokusområdena i ordförandelandets och kommissionens arbetsprogram i huvuddrag är bra, eftersom de möter de aktuella utmaningarna.

Spelregler för flexibiliteten i stabilitets- och tillväxtpakten

Finansministrarna ska utbyta åsikter om samordningen av den ekonomiska politiken. Kommissionen har gjort en utvärdering av de så kallade sixpack- och twopack-lagstiftningspaketen, som används för att samordna medlemsländernas ekonomi- och budgetpolitik. Utvärderingen innehåller inga ändringsförslag. Finland vill diskutera hur samordningen av den ekonomiska politiken kan förenklas och göras mer öppen.

Till behandling tas också kommissionens meddelande om effektivisering av flexibilitetsklausulerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionens mål är att precisera hur investeringar, strukturella reformer och konjunktursvängningar kan beaktas vid tillämpning av flexibilitetsklausulerna. Finland anser att det är viktigt att metoderna och förfaringssätten förtydligas.

Dessutom bereder Ecofinrådet EU:s gemensamma linje inför mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer i Istanbul den 9–10 februari.

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049
Finansrådet Pekka Morén (programländer), tfn 02955 30290

[email protected]

Antti Rinne Finansmarknaderna Finanspolitiken
Tillbaka till toppen