Hoppa till innehåll

Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 12.42
Pressmeddelande
Bild: Excelerate Energy

Gasgrid Finland Oy och amerikanska Excelerate Energy, Inc. undertecknade den 20 maj 2022 ett tioårigt hyresavtal för den flytande LNG-terminalen Exemplaria. Terminalen kommer att trygga Finlands försörjningsberedskap och bidra till att tillgodose gasbehovet i Finland när importen av gas från ryska gasledningar avbryts.

Överföringsnätbolaget Gasgrid har i enlighet med de riktlinjer som det politiska ministerutskottet fastställde i april skött förhandlingarna om att hyra en flytande terminal. 

"En flytande LNG-terminal är av stor betydelse för tryggandet av naturgasförsörjningen inom vår industri. Det är likaså viktigt att vi utan dröjsmål för byggandet och tillståndsprocessen vidare för att få terminalen till Finland före nästa vinter. Jag vill tacka bolagen för deras snabba agerande och effektiva samarbete”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Avsikten är att terminalen tas i bruk nästa vinter och placeras i Södra Finland. De hamnanläggningar som terminalen kräver byggs vid både Finlands och Estlands kuster. Om anläggningarna blir färdiga i Estland före Finland, kan terminalen tillfälligt placeras vid Estlands kust tills den nödvändiga infrastrukturen blir färdig även i Finland.

Den flytande LNG-terminalen Exemplaria har en volym på 151 000 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 68 000 ton flytande naturgas (LNG). LNG levereras till den flytande LNG-terminalen med tankfartyg från den globala marknaden. Tankfartygen förväntas besöka terminalen 2–3 gånger i månaden. Den flytande naturgasen förångas till gas ombord på terminalen och matas in i överföringsnätet för naturgas.

Tidsplanen för projektet preciseras enligt Gasgrid i juni. De sammanlagda kostnaderna för LNG-terminalprojektet uppskattas uppgå till ca 460 miljoner euro under ett 10-årigt hyresavtal. Beloppet utökas något av kostnader som hänför sig till användningsvolymen.

Försörjningsberedskap prioriteras

"Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra försörjningsberedskapen, även i fråga om naturgas. En flytande LNG-terminal gör det möjligt för oss att frigöra oss från rysk gas. Jag förväntar mig att alla parter slutför projektet snabbt”, konstaterar finansminister Annika Saarikko.

Finland är beroende av importerad naturgas eftersom vi inte har egna reserver eller egen produktion. Naturgasens andel av all energianvändning i Finland är cirka fem procent. Naturgas behövs huvudsakligen för industriella processer, samproduktion av el och värme samt för trafik och transport. Den flytande LNG-terminal som nu hyrs tryggar framför allt industrins tillgång till gas och är således ett viktigt projekt för hela Finland och Finlands ekonomi.

Överföringsröret Balticconnector mellan Finland och Estland gör det möjligt att importera gas från Baltikum som ersätter den ryska gasen. Finland får även gas via betydligt mindre LNG-terminaler än den aktuella terminal som nu skaffas. Det finns redan terminaler i Torneå och Björneborg, och en ny terminal blir färdig under hösten i Fredrikshamn.

Hushållskundernas gasbehov kan tillgodoses i alla situationer. Försörjningsberedskapscentralen har förberett sig på att tillgodose behoven hos de hushållskunder som är anslutna till ett gasnät, dvs. de s.k. skyddade kunderna. Försörjningsberedskapscentralen gör dessutom förberedelser för att också tillgodose social- och hälsovårdens gasbehov och den energiintensiva livsmedelsindustrins behov.

Mer information:

Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn 040 589 4686
Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444