Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Remissbehandling
Nya bestämmelser om intäkter från värdestegring ska förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering i samband med utflyttning

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2022 10.28
Pressmeddelande

I samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att det ska införas en värdestegringsskatt i syfte att bekämpa skatteflykt och stärka de offentliga finanserna. Genom värdestegringsskatten utvidgas Finlands beskattningsrätt till att omfatta sådan värdestegring av egendom som uppkommit medan en person bott i Finland och som realiseras när egendomen överlåts medan personen bor utomlands. Finansministeriet begär utlåtanden om lagförslaget senast den 12 september.

Den nya skatten ska gälla personer vars hemviststat enligt skatteavtalet har varit Finland i minst fyra år under de tio år som föregick flyttningen från Finland. De föreslagna bestämmelserna ska i regel omfatta lös egendom, till exempel aktier, andelar i placeringsfonder, obligationer och virtuella valutor.

Enligt förslaget ska intäkter från värdestegring av egendom räknas som kapitalinkomst för det skatteår som föregår flyttningen från Finland. På yrkande av den skattskyldige kan intäkter från värdestegring av egendom räknas som inkomst för det skatteår under vilket egendomen överlåts mot vederlag eller som gåva. Intäkter från värdestegring räknas dock inte som inkomst om egendomen överlåts under det åttonde skatteåret efter utflyttningen eller därefter.

Skatten ska inte gälla alla som flyttar utomlands

Enligt förslaget tillämpas bestämmelserna inte om det sammanräknade verkliga värdet av egendom som är föremål för värdestegring är mindre än 500 000 euro eller om den kalkylerade överlåtelsevinsten på egendomen är mindre än 100 000 euro.

Den kalkylerade överlåtelsevinsten på värdestegring av egendom bestäms genom att anskaffningsutgiften för egendomen dras av från dess gängse värde före flyttningen från Finland. Vid beräkningen av den kalkylerade överlåtelsevinsten ska de allmänna principer som gäller överlåtelsevinst tillämpas i tillämpliga delar.

Skatt ska betalas till den del som den kalkylerade överlåtelsevinsten överstiger 100 000 euro. De beskattningsbara intäkterna från värdestegring av egendom är kapitalinkomst och på den tillämpas skattesatsen för kapitalinkomst.

Remisstiden går ut i september

Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 12 augusti. Remissbehandlingen pågår till den 12 september i tjänsten utlåtande.fi. De utlåtanden som lämnats in kan läsas där.

Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2022. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Minna Upola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 172, minna.upola(a)gov.fi

 
Tillbaka till toppen