Hoppa till innehåll

OECD:s förtroendebedömning ger Finland rekommendationer om åtgärder för att stärka medborgarnas förtroende för förvaltningen och de offentliga institutionerna

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 9.38
Pressmeddelande

OECD:s bedömning ger aktuell information om medborgarnas förtroende för förvaltningen och de offentliga institutionerna i Finland samt rekommendationer om hur förvaltningen kan utveckla sin verksamhet för att stärka och bevara medborgarnas förtroende. Slutrapporten från bedömningen offentliggjordes i dag den 4 maj vid en webbtillställning som öppnades av kommunminister Sirpa Paatero.

Betydande skillnader i finländarnas förtroende

"Den offentliga förvaltningen finns för människorna. Berättigandet av en omfattande offentlig förvaltning har sin grund i att människorna litar på att den skapar välfärd. OECD:s bedömning är värdefull emedan den både berättar att förvaltningen får förtroende och påpekar utvecklingsmål bland annat i fråga om servicen", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Finland är ett land med starkt förtroende och vi har klarat oss väl i internationella förtroendejämförelser. OECD: s utvärderingsrapport visar dock att medborgarnas förtroende för olika institutioner varierar trots det höga nationella genomsnittet. Enligt enkäten litar 66 procent av medborgarna på statsförvaltningen, 61 procent på regeringen, 53 procent på riksdagen och 52 procent på kommunalförvaltningen. De regionala skillnaderna och skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper är betydande. Förtroendet för de offentliga institutionerna och förvaltningen är svagare på landsbygden, i lågutbildade hushåll och i hushåll med lägre inkomster. Om differentieringsutvecklingen fördjupas, kan detta försvaga sammanhållningen och Finlands förmåga att klara av de utmaningar som följer av befolkningens stigande medelålder, klimatförändringen, digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet.

Utvärderingen fäster uppmärksamhet vid ”den finländska paradoxen”


Även om medborgarnas förtroende för de offentliga institutionerna och tillfredsställelsen med demokratin är hög, är andelen människor som tror att de kan påverka de politiska processerna liten i Finland jämfört med andra länder med högt förtroende. OECD betonar därför att man i Finland bör bekämpa eventuell utslagning bland vissa befolkningsgrupper genom att främja en bredare social dialog.

OECD analyserar de utmaningar som hänför sig till förtroendet i Finland och identifierar möjligheter att möta dem. I rapportens åtgärdsrekommendationer betonas den offentliga förvaltningens förmåga att svara mot medborgarnas föränderliga förväntningar, behov och framtida utmaningar. Utöver välfungerande, högklassiga och tillgängliga offentliga tjänster är det viktigt att man tryggar en stabil ekonomisk miljö. OECD:s rekommendationer för offentliga institutioner och förvaltningar har ett samband med förbättrandet av mätningen av förtroendet, tjänster som motsvarar medborgarnas förväntningar och behov, mer inkluderande former av beredning och beslutsfattande, ökad öppenhet, förvaltningens integritet samt rättvisa och icke-diskriminering. 

Förvaltningens åtgärder i samband med coronakrisen har påverkat medborgarnas förtroende

Enligt OECD förhöll sig finländarna mycket tillitsfullt till förvaltningens förmåga att kontrollera coronaepidemin, att informera medborgarna och att lindra epidemiens ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. De personer som hade ett starkare förtroende för de offentliga institutionerna följde mer samvetsgrant de restriktioner och anvisningar som fastställts under coronakrisen. OECD betonar betydelsen av förtroende när det gäller att möta och hantera kriser.

Fortsatta steg i rapporten

OECD:s rekommendationer granskas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Arbetsgruppen går igenom rekommendationerna och utreder vilka av dem som kan främjas med hjälp av redan existerande program eller projekt och vilka som i sin tur kräver längre förberedelser eller tilläggsutredningar.

Förtroendebedömningen beställdes av finansministeriet och genomfördes av OECD:s avdelning för offentlig förvaltning (Directorate for Public Governance). Som material i utvärderingen använde OECD bland annat en enkätundersökning som beställts av Statistikcentralen, en regelbundet återkommande enkätundersökning, Medborgarpulsen samt sammandrag av dialogerna under undantagstiden. OECD intervjuade också finländska företrädare för offentliga institutioner, förvaltningen och det civila samhället samt forskare.

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530087, katju.holkeri(at)vm.fi

Onni Pekonen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 616, onni.pekonen(at)vm.fi