Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Redogörelse om den digitala kompassen visar riktningen för utvecklingen av digitaliseringen i Finland

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 14.15
Pressmeddelande

Statsrådet behandlade redogörelsen om Finlands digitala kompass vid sitt sammanträde den 20 oktober. Den digitala kompassen är en nationell strategisk färdplan som sträcker sig till 2030 och som skapar en övergripande bild av utvecklingen av digitaliseringen i Finland och styr det nationella utvecklandet.

Den digitala kompassen ställer upp nationella mål för utnyttjandet av digitalisering så att Finland ska klara den pågående omvälvningen med framgång. Kompassen stärker den gemensamma synen på fördelarna, begreppen och riktningen med digitalisering och dataekonomi.

"Den digitala kompassen innehåller en ambitiös vision och tydliga mål som stärker Finlands ställning bland de främsta i världen när det gäller digital utveckling. Intressentgrupperna har deltagit mycket aktivt i beredningen, och för det vill jag framföra mitt tack. Arbetet har dock bara påbörjats, konkretiseringen och uppnåendet av målen med den digitala kompassen hör till de viktigaste utmaningarna med tanke på Finlands framgång i framtiden”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Finland har goda förutsättningar ha framgång i den digitala omvälvningen

Omvälvningarna inom digitaliseringen och dataekonomin förändrar världen och Finland. Förändringen realiseras i form av nya tjänster och verksamhetsmodeller, ny teknik och nya kompetenskrav. Den gröna digitala omställningen förutsätter övergripande reformer, vilka ur Finlands perspektiv också medför stora möjligheter.

Finland har, tack vare stark teknisk kompetens inom flera kärnområden inom digitalisering och dataekonomi, ett gott utgångsläge för framgång i den digitala omvälvningen. Högklassiga, snabba och driftsäkra kommunikationsnät och digital information, dvs. data, som ohindrat rör sig via dem utgör grunden för den aktuella teknologiska omvälvningen för tjänster och innovationer. 

Utmaningarna består dock i det låga antalet IKT-investeringar som ökar produktiviteten, bristen på experter, marginalisering samt den förändring av verksamhetskulturen och tankesättet som digitaliseringen kräver. 

Finland bör se till att medborgarnas kompetens utvecklas på ett mångsidigt sätt och att den digitala kompetensen utökas speciellt hos små och medelstora företag. För att vi ska åstadkomma en förändring krävs det ytterligare satsningar på kompetens, forskning, utveckling och innovationsverksamhet samt att vi lockar investerare.

”Trafik 12-planen drar upp riktlinjerna för målen och prioriteringarna inom trafiksystemet långt in på 2030-talet. Den digitala kompassen är på motsvarande sätt en tioårig strategi med vars hjälp digitaliseringen och dataekonomin kommer att betjäna människor, samfund och företag på ett ännu bättre sätt än tidigare”, säger kommunikationsminister Timo Harakka

”Finland hör till de främsta länderna i Europa när det gäller digitalisering. Ny energiteknik kommer i framtiden att vara en betydande konkurrensfördel för finländska företag, förutsatt att vi kan utnyttja och utveckla vår kompetens”, konstatetar näringsminister Mika Lintilä.

Nationella målen ambitiösare än EU:s mål

Finlands digitala kompass grundar sig på EU:s digitala kompass som presenterades 2021 och på programförslaget ”En färdväg för det digitala decenniet” som fastställer kraven på nationella färdplaner. Finland vill vara det första land som utarbetat en nationell strategisk färdplan.

Finlands digitala kompass förverkligar de mål som ställts upp i EU:s digitala kompass, men den innehåller också nationella mål och teman som kompletterar EU-kompassen. Kompassen är indelad i fyra delområden: kompetens, säker och hållbar digital infrastruktur, digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster. 

Genomförandet av den digitala kompassen följs upp årligen

De åtgärder som vidtas för att genomföra den digitala kompassen och de investeringar som behövs för dem fastställs varje regeringsperiod och uppdateras årligen fram till 2030. Beslut om den nationella finansieringen fattas som en del av budgetprocesserna och dessutom kartläggs möjligheterna att utnyttja EU-finansieringen. Digitaliseringsbyrån svarar för uppföljningen av åtgärderna och samordningen av samarbetet mellan intressentgrupperna. 

Digitaliseringsbyrån är en permanent samarbetsgrupp som har till uppgift att stärka samarbetet, samordningen och informationsgången mellan ministerierna inom digitaliseringen och dataekonomin. Digitaliseringsbyrån har också svarat för beredningen av den digitala kompassen under ledning av ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7142
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117
Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 150

Mika Lintilä Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero Timo Harakka
 
Tillbaka till toppen