Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena får ingen ny fullmakt att uppta lån 2025

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.32
Pressmeddelande
Ikkuna ja kasveja

Inget välfärdsområde får en ny fullmakt att uppta lån för 2025. Välfärdsområdena kan fortsätta normalt med sina med tidigare investeringsprojekt, men de kan inte ta lån för nya projekt.

Statsrådet beslutade den 6 juni om välfärdsområdenas bemyndigande för upplåning för 2025. Årsbidragen i välfärdsområdenas budgetar för 2024 är svaga och den nuvarande lånestocken stor, och därför har inget välfärdsområde fått någon ny fullmakt.

Fullmakten att uppta lån gäller långfristiga lån, det vill säga lån för längre än ett år. Syftet med fullmakterna att uppta lån och styrningen av investeringar är att hålla tillbaka välfärdsområdenas skuldsättning.

Lån kan tas ut med stöd av tidigare fullmakter

Fullmakten att uppta lån 2025 gäller endast lån som tas ut för nya projekt som ska inledas. Välfärdsområdena kan genomföra investeringsprojekt som inletts tidigare och ta ut de lån som behövs för finansieringen av dem i enlighet med de tidigare fullmakterna. Med stöd av fullmakterna att uppta lån 2023 och 2024 kan välfärdsområdena under 2025 eller senare lyfta långfristiga lån eller ingå avtal som motsvarar investeringar upp till 3,9 miljarder euro.

Statsrådet beslutar årligen om varje välfärdsområdes bemyndigande att uppta långfristiga lån. Välfärdsområdet får ta ut lån till det belopp som anges i beslutet för att finansiera projekt som ingår i investeringsplanen. Beslutet gäller utöver välfärdsområdena också HUS-sammanslutningen.

Bestämmelser om fullmakter att uppta lån finns i lagen om välfärdsområden, och fullmakterna beräknas utifrån välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Fullmakten att uppta lån baserar sig på välfärdsområdets förmåga att sköta lånet, och den räknas ut som skillnaden mellan det maximala lånebeloppet och det beräknade lånebeloppet från ingången av året.

Statsrådet kan ändra fullmakten att uppta lån, om välfärdsområdets investering är nödvändig med tanke på tryggandet av tjänsterna. Initiativ till ändring av fullmakten att uppta lån kan tas av välfärdsområdet självt eller av något av de ministerier som styr välfärdsområdena. Fullmakten att uppta lån för 2024 har ändrats för 12 välfärdsområdes del.

Vanda och Kervo välfärdsområde beviljas fullmakt att uppta lån 2024

Statsrådet beslutade den 6 juni också om ändring av fullmakten för Vanda och Kervo välfärdsområden att uppta lån för 2024. Välfärdsområdet får fullmakt att uppta lån till ett belopp av sammanlagt 9,15 miljoner euro bland annat för kostnaderna för byggande av en ny brandstation. 

Mer information:
Antto Korhonen, finansråd, tfn 02955 30547, antto.korhonengov.fi

Förvaltningspolitiken Hyvinvointialueet