Hoppa till innehåll

De riksomfattande målen för social- och hälsovården har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 14.36
Pressmeddelande
En man på väg till en hälsovårdscentral

Den 1 december 2022 fastställde Statsrådet vid sitt allmänna sammanträde de riksomfattande målen för ordnandet av social- och hälsovård 2023-2026. Målen är strategiska och gäller social- och hälsovårdsverksamheten i hela Finland. Målen är en central del av den nationella styrningen av social- och hälsovården. Målen stöder de aktuella reform- och utvecklingsbehoven inom tjänsterna.

De riksomfattande målen för social- och hälsovården är de första målen som följer lagen om ordnande av social- och hälsovård. Statsrådet ska fastställa målen vart fjärde år. Vid beredningen används uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa och uppföljningsuppgifterna om verksamheten och ekonomin inom social- och hälsovården.  

Mål för jämlika tjänster och för samarbetet och beredskapen

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det att de riksomfattande målen ska omfatta mål som till exempel tryggar en jämlik social- och hälsovård, säkerställer samordningen av tjänsterna samt mål för samarbetet mellan välfärdsområdena och utvecklandet av social- och hälsovårdens informationshantering och för att genomföra beredskap och förberedelser på regional och nationell nivå.  

Det finns sammanlagt 11 riksomfattande mål för social- och hälsovården. Målen delas upp enligt fyra centrala principer. Principerna är att kvaliteten på tjänsterna ska förbättras, verksamheten ska bli effektivare, social- och hälsovården ska vara en välfungerande del av samhället och att betydelsen av kunskap och forskning ska öka. Målen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Under beredningen hörde ministeriet de övriga ministerierna och välfärdsområdena. 

De riksomfattande målen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 januari 2023. Hur de riksomfattande målen för social- och hälsovården har förverkligats följs upp och bedöms årligen till exempel vid de förhandlingar som social- och hälsovårdsministeriet för med välfärdsområdena. 

Ytterligare information: 

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Laura Honkonen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]