Hoppa till innehåll

EU-ländernas ministrar sammanträder – på agendan läkemedelspaketet, vacciner som förebygger cancer och den inre marknadens sociala dimension

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 16.58
Pressmeddelande
Bild med EU-flaggan och information om det kommande mötet mellan EU-ländernas ministrar.

EU-ländernas ministrar håller ett möte med rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor) i Luxemburg 20–21 juni. Man ska diskutera bland annat den inre marknadens sociala dimension, reformen av läkemedelslagstiftningen, hälso- och sjukvårdens roll i krisberedskapen och möjligheten att godkänna rådets rekommendation om vacciner mot cancer. Vid mötet för rådet för sysselsättning och socialpolitik den 20 juli representeras Finland av minister Kaisa Juuso, och vid mötet om hälso- och sjukvården den 21 juni av minister Sanni Grahn-Laasonen.

Innovationer och effektiva läkemedel till skäliga priser

Ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvård ska behandla rapporten om hur EU:s totalreform av läkemedelslagstiftningen framskrider och diskutera det incitamentsystem som ska uppdateras inom ramen för reformen. Det centrala målet för reformen av läkemedelslagstiftningen är att stärka EU:s konkurrenskraft och möjligheter att locka investerare inom läkemedelsområdet och att säkerställa tillgången till effektiva läkemedel till skäliga priser i alla medlemsstater. I samband med reformen diskuterar man hurdana incitament det skulle behövas för att uppnå målet.   

Finland understöder reformens syfte att utveckla nya läkemedel och främja utvecklandet av läkemedel för sådana sjukdomar som det inte finns tillräcklig läkemedelsbehandling mot.  Finland anser att det är viktigt att sörja för att alla EU-länder har tillgång till de nya läkemedlen. Samtidigt måste man också se till att det finns tillräckliga incitament för att utveckla läkemedel för de sjukdomar som är centrala med tanke på hela befolkningens hälsa.  

– Det är viktigt att konkurrenskraften och förutsättningarna för innovationer och investeringar i EU stärks parallellt, och dessutom måste tillgången på läkemedel motsvara patienternas behov i hela EU. Att aktörerna känner till incitamenten och att incitamenten är tydliga är viktigt med tanke på läkemedelsutvecklingen, samhället och läkemedelsanvändarna, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen


Vacciner som förebygger cancer och bättre krisberedskap

Vid mötet ska ministrarna godkänna rådets rekommendation om vacciner som förebygger cancer och slutsatserna om europeiska hälsounionens framtid.  

Enligt Finland är det viktigt att slutsatserna i rådets meddelanden till den kommande kommissionen också innefattar beaktandet av den övergripande säkerheten i beredskapen och förebyggandet av icke-smittsamma sjukdomar. 

– Att stärka EU:s krisberedskap är ett av de områden som Finlands regering prioriterar, säger minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen. 

Minister Grahn-Laasonen träffar Ungerns, Polens och Danmarks hälsoministrar i samband med mötet. 


En välfungerande inre marknad främjar välfärd och sysselsättning 

Ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialpolitik ska diskutera den inre marknadens sociala dimension. Finland anser att det krävs konkurrenskraft, en välfungerande inre marknad och ekonomisk tillväxt för att främja befolkningens välfärd och arbetsmöjligheter i EU. 

– När det gäller att främja tillväxt och konkurrenskraft är det viktigt att säkerställa att det finns kunnig och yrkesutbildad arbetskraft, att förbättra den fria rörligheten och att stödja den digitala omställningen. Befolkningens hälsa och välfärd kan också ses som faktorer som bidrar till att öka tillväxten och förbättra konkurrenskraften, säger social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso.  

Bakgrunden till diskussionen är resultaten av en utredning som Italiens före detta statsminister Enrico Letta beställde om framtiden för Europas inre marknad. 


De europeiska företagsråden 

Ministrarna försöker nå en överenskommelse om sin ståndpunkt inför förhandlingarna om förslaget till direktivet om de europeiska företagsråden. Kommissionen föreslog ändringar i förslaget i januari 2024. Företagsråden representerar europeiska arbetstagare som arbetar i internationella företag med över 1000 anställda.  

Kommissionens syfte med de föreslagna ändringarna i direktivet är att det ska vara lättare att genomföra direktivet och tillsätta europeiska företagsråd, att kommunikationen och samarbetet ska ge bättre resultat och att råden ges de möjligheter som de behöver för att sköta sitt uppdrag. Kommissionen vill också sörja för att representationen av kvinnor och män i de europeiska företagsråden är jämlik. 

Finland stöder målet för kommissionens förslag vad gäller att ingripa i de missförhållanden som har upptäckts vid tillämpningen av direktivet om europeiska företagsråd. Man borde dock undvika att öka företagens administrativa börda och kostnader. Finland anser att det är viktigt att medlemsländerna ges tillräckligt med nationellt handlingsutrymme för att genomföra de påföljder och skyldigheter som följer av brott mot direktivet.

Minister Juuso träffar Sveriges arbets- och integrationsminister Johan Pehrson i samband med mötet.  

Mer information

Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163175

Ville Korhonen, direktör för internationella ärenden, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163010 

Jenni Heikka, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047163

Nuutti Hyttinen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163073 

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109

E-postadresserna har formen [email protected]