Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Expertgruppen för livets slutskede föreslår ändringar i den palliativa vården – samsyn om legalisering av eutanasi nåddes inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2021 10.31
Pressmeddelande 239/2021

En självständig expertarbetsgrupp har utrett ändringsbehoven i lagstiftningen gällande god vård i livets slutskede, självbestämmanderätt samt palliativ vård och eutanasi. Arbetsgruppen är nu färdig med sin slutrapport och den har överlämnats till social- och hälsovårdsministeriet.

Bristerna i den palliativa vården och vården i livets slutskede kan inte avhjälpas utan lagstiftningsändringar

Expertarbetsgruppen är enig om att den palliativa vården och vården i livets slutskede bör utvecklas och att såväl tillgången till vård som kompetensen bör ökas. Enligt arbetsgruppen räcker inte enbart rekommendationer till för att åtgärda bristerna, utan det behövs ändringar i lagstiftningen. 

I sin slutrapport föreslår arbetsgruppen ändringar i patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och sjukförsäkringslagen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att bedöma de direkta kostnader och besparingar som ändringarna i lagstiftningen medför och som kan åstadkommas genom att verksamhetspraxisen för vården i livets slutskede utvecklas. 

Samförstånd nåddes inte om legalisering av eutanasi

Arbetsgruppen framför inte någon enhällig åsikt om huruvida läkarassisterat självmord eller eutanasi bör legaliseras. 

Arbetsgruppen har dock berett två lagutkast om läkarassisterat självmord och eutanasi för eventuell prövning. Det första utkastet grundar sig på medborgarinitiativet och är mer avgränsat, medan det andra är mer tillåtande. Ett tredje alternativ är att hålla fast vid den nuvarande lagstiftningen. Arbetsgruppen lyfter i slutrapporten särskilt fram att läkarens rättsliga ställning är oklar om läkaren assisterar patienten i självmord. 

Enligt arbetsgruppen bör man noggrant kartlägga de mer omfattande samhälleliga konsekvenserna av att legalisera läkarassisterat självmord eller eutanasi. Förhoppningen är att de lagutkast som presenteras i slutrapporten ska ge underlag för den samhälleliga debatten och skapa klarhet i vilka juridiska och etiska frågor som kan bli aktuella vid eventuell beredning av en lag om läkarassisterat självmord och eutanasi.

Arbetsgruppen tillsattes på grund av medborgarinitiativet om legalisering av eutanasi 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en oberoende expertarbetsgrupp med anledning av medborgarinitiativet om att tillåta eutanasi. Riksdagen behandlade och förkastade initiativet våren 2018 och förutsatte att en bredbasig expertgrupp tillsätts. Expertgruppen var verksam under tiden 8.5.2018–30.6.2021.

Som en del av expertgruppens arbete publicerades rekommendationer för palliativ vård och vård i livets slutskede. Dessutom publicerades en webbkurs för ett kompetenspass för vård i livets slutskede. Kompetenspasset är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. 

Ytterligare information:

Kristiina Tyynelä-Korhonen, expertgruppens ordförande, tfn 044 7174876, e-post: [email protected]

Maija Miettinen, generalsekreterare, riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (ETENE), tfn 0295 163 452, [email protected]

Kaisa Halinen, medicinalråd, tfn 0295 163 154, [email protected]

 
Tillbaka till toppen