Hoppa till innehåll

Fler fordonsmodeller ska omfattas av trafikförsäkringslagen – riksdagen har godkänt lagändringarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 13.49
Pressmeddelande

I trafikförsäkringslagen, lagen om Trafikförsäkringscentralen och försäkringsbolagslagen föreslås ändringar för att på nationell nivå genomföra de ändringar som gjorts i Europaparlamentets och rådets trafikförsäkringsdirektiv (EU) 2021/2118.

Definitionen av fordon ändras i trafikförsäkringslagen. Ändringen innebär att försäkringsplikten ska gälla sådana fordon som väger över 25 kg eller vars hastighet överstiger 25 km i timmen. Ett undantag är de elsparkcyklar som hyrs ut av näringsidkare och som räknas som fordon och därför ska försäkras oberoende av deras vikt. 

Alla sådana elsparkcyklar som hyrs ut av näringsidkare ska försäkras så att man kan garantera försäkringsskydd för de som använder elsparkcyklarna och för tredje parter. 

De myndigheter som ansvarar för ordnande av social- och hälsovård kan i och med ändringarna i fortsättningen få ersättning via trafikförsäkringen för faktiska kostnader (fullkostnadsavgiften) för sådana skador som orsakats av lätta elfordon.  

Även försäkringsplikten i fråga om fordon som förs in från ett annat EES-land har preciserats så att den motsvarar bestämmelserna i direktivet. I enlighet med förslaget ska försäkringsbolagen på begäran ge uppgifterna om tidigare skador med formuläret för intyg om skadehistorik. Formulärets form och innehåll fastställs i kommissionens genomförandeakt. Även fördelningen av ansvaret för de skador som fordonskombinationer orsakar har setts över. 

I trafikförsäkringslagen har också införts nya bestämmelser om Trafikförsäkringscentralens ersättningsskyldighet i situationer där det ersättningsansvariga försäkringsbolaget är insolvent. Trafikförsäkringslagens bestämmelser om garantisystemet har ändrats så att de motsvarar direktivet.

I trafikförsäkringslagen har också gjorts ändringar på nationell nivå

I samband med genomförandet av trafikförsäkringsdirektivet genomförs också andra nationella ändringsförslag i trafikförsäkringslagen. 

I fortsättningen ersätts personskador som föraren orsakat sig själv i en tävling eller grenspecifik träning inte genom fordonets trafikförsäkring. Dessutom slopar man den avgränsning som i trafikförsäkringslagen gjorts för tävlingar på ett avspärrat område och begränsar ersättningen för vissa egendomsskador som orsakats av grävning. I lagen görs också tekniska ändringar.

Lagarna träder i kraft den 1 juni 2024. Republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 3 maj 2024.

Mer information:

Teresa Salminen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 109, [email protected]
Noora Silmonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 266, [email protected]