Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I responsen om åtgärdsplanen om växelvist boende betonades bland annat rättigheterna för barn med funktionsnedsättning eller specialbehov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2022 12.53
Pressmeddelande

Åtgärdsplanen om barns växelvisa boende handlar om hur den sociala tryggheten, bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna kan utvecklas så att de fall där barn bor växelvist och andra fall där barn har två hem kan tas i beaktande bättre. 

Åtgärdsplanen innehåller förslag särskilt om hur de yrkesmänniskor som arbetar med barn och familjer kan utbildas och hur anvisningarna kan utvecklas med tanke på de fall där barn har två hem. Arbetsgruppen som utarbetat planen föreslår också att växelvist boende ska beaktas när man verkställer reformen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsreformen.  

Utlåtandena om åtgärdsplanen begärdes vintern 2021-2022. Remissinstanserna svarade på åtta frågor om de olika delområdena i planen. Responsen gavs via tjänsten Utlåtande.fi, och det kom in sammanlagt 45 utlåtanden.

I många utlåtanden betonade man barnets bästa och vikten av att barnet har ett förhållande och en vardag med båda föräldrarna. Remissinstanserna understödde förslaget om att växelvist boende ska beaktas vid beredning av lagstiftning. Samtidigt påminde man om att man vid utveckling av lagstiftningen också måste beakta de barn som inte har möjlighet att bo växelvist. 

Den kritiska responsen gällde främst att åtgärdsförslagen inte beskrevs i tillräcklig detalj. 


Åtgärder som borde prioriteras

I utlåtandena konstaterades att det är viktigt att beakta barn med funktionsnedsättning eller specialbehov och deras grundläggande och mänskliga rättigheter. Andra åtgärder som prioriterades var behovet att reformera bostadsstödet och uppdatera anvisningen om underhållsbidrag. Dessutom ansåg man i flera utlåtanden att det borde vara möjligt att få skolskjuts även när barnet har två hem. 

I utkastet till den nya lagen om funktionshinderservice föreslås bland annat en tjänst som ska stödja hinderfritt boende och som ska kunna fås förutom till barnets officiella adress även till den andra förälderns bostad när barnet bor växelvist. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen hösten 2022. 

I början av år 2023 när social- och hälsovårdstjänsterna har övergått till den nya organisationsstrukturen kommer det att produceras nationellt material för anställda inom social- och hälsovården i välfärdsområdena om beaktandet av situationer där barnet har två hem.  

Inom ramen för reformen av den sociala tryggheten granskas åtgärdsförslagen bland annat i arbetsgruppen för den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer.  


Bekanta dig med hela åtgärdsplanen här:

Mer information:

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

 
Tillbaka till toppen