Hoppa till innehåll

Lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ska ses över 2023–2025

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 11.59
Pressmeddelande

Lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ska reformeras 2023–2025. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en styrgrupp och en beredande arbetsgrupp för projektet. Målet är att effektivisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar och förbättra beredskapen för epidemier och pandemier.

I reformen beaktas farenheterna från covid-19-pandemin. En eventuell ny pandemi kan dock vara helt annorlunda, och därför måste lagstiftningen flexibelt kunna tillämpas på många olika situationer. 

Lagen om smittsamma sjukdomar som senast sågs över 2016 började tillämpas den 1 mars 2017. Efter den senaste reformen har man utöver de behov av ändringar som erfarenheterna från covid-19 gav upphov till upptäckt många andra ändringsbehov. Bland annat ska de internationella konventioner som trätt i kraft efter den senaste reformen samt EU-lagstiftningen genomföras i den nationella lagstiftningen.  

Berörda grupper får komma med synpunkter till underlag för reformen

Under projekttiden ordnas flera temaspecifika workshoppar där de centrala berörda grupperna får tillfälle att framföra sina synpunkter. Till workshopparna inbjuds företrädare för bland annat näringslivet, löntagarna, civilsamhällesorganisationer, ministerier och ämbetsverk samt andra experter.

Workshopparnas temaområden är näringsverksamhet och arbete, fri rörlighet, folkhälsa, informationshantering och vaccinationer. Den första workshoppen ska ordnas ännu i år, men workshoppar kommer att ordnas regelbundet under hela projekttiden.  

Reformen av lagen om smittsamma sjukdomar hänger samman med flera andra lagstiftningsprojekt, till exempel reformen av beredskapalagen. Målet för regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering är att göra sådana reformer i social- och hälsovårdstjänsterna som hjälper välfärdsområdena att förbereda sig på framtida utmaningar på ett effektivare sätt.  

Mer information:

Mirka-Tuulia Kuoksa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 079

Paula Tiittala, överläkare, tfn 0295 163 744

[email protected]