Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I tilläggsbudgeten anvisas medel för vaccin mot och testning för coronaviruset, utkomstskydd samt för att stödja barn, unga, familjer och äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 22.48 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 9.03
Pressmeddelande 137/2020
Lisätalousarvio

I den fjärde tilläggsbudgeten föreslår regeringen att social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde beviljas anslag som riktas bland annat till utkomstskydd för arbetslösa, anskaffning av vaccin mot coronaviruset, testning för coronaviruset, utkomststöd samt socialservice för barn, unga och familjer.

Tilläggsanslag för vaccin mot och testning för coronaviruset

Regeringen bereder sig på anskaffning av vaccin mot coronaviruset och föreslår finansiering på 110 miljoner euro för detta.

Dessutom föreslår regeringen tilläggsfinansiering för Institutet för hälsa och välfärd. Medel ska anvisas för testning för coronaviruset samt för ökad testningskapacitet och för det tilläggsarbete som pandemin har gett upphov till.

Stöd för barn, unga, familjer och äldre

Regeringen föreslår finansiering för ett välfärdsprogram för barn och unga. Genom en statsandel till kommunerna stöds barn, unga och familjer i den exceptionella situationen till följd av coronaviruset med 112,3 miljoner euro. Medel föreslås för lågtröskeltjänster för familjer, socialservice för barn och familjer samt mentalvårdstjänster för barn och unga. Medlen ska användas för att åtgärda sociala problem som coronaviruspandemin har orsakat och för att säkerställa fungerande stödtjänster för barn, unga och familjer. Beloppet fördelas mellan kommunerna på basis av antalet barn och unga.

För att säkerställa servicen för äldre föreslår regeringen dessutom tilläggsfinansiering på 60 miljoner euro. Medel riktas bland annat till distans- och hemrehabilitering för klienter inom hemvården, åtgärder som stöder välbefinnandet och funktionsförmågan inom heldygnsvården och särskilt stöd till närståendevårdare.

För att lindra de ekonomiska svårigheter som coronakrisen orsakat föreslås en temporär förbättring av det grundläggande utkomststödet från den 1 augusti till den 31 december 2020. För detta har man reserverat ett anslag på 60 miljoner euro.

För att säkerställa de högskolestuderandes välbefinnande och att studierna framskrider anvisas Studenternas hälsovårdsstiftelse tilläggsfinansiering. På detta sätt stärks stödresurserna för de studerandes välmående vid stiftelsens verksamhetsställen.

Tilläggsfinansiering för utkomstskyddet för arbetslösa och för främjandet av sysselsättningen

Regeringen föreslår ett tillägg på 812 miljoner euro till statens andel av utkomstskyddet för arbetslösa.

Sysselsättningsfonden stöds med uppskattningsvis 600 miljoner euro. Staten ska delta i finansieringen av den inkomstrelaterade dagpenningen för permitteringstid. Bakgrunden till förslaget är en oförutsedd kostnadsökning i Sysselsättningsfondens utgifter. Den beror på att antalet permitteringar och permitterade har ökat till följd av coronaviruspandemin.

I och med att de förmånsutgifter som arbetslöshetskassorna ansvarar för har ökat exceptionellt mycket i den rådande situationen, föreslås temporär tilläggsfinansiering från staten för finansiering av utgifterna. Detta ökar statens utgifter med 40 miljoner euro. Den lagstiftning som denna tilläggsfinansieringsandel förutsätter bereds separat vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med företrädare för arbetsmarknadsparterna och arbetslöshetskassorna.

En förlängning av de temporära ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa till utgången av 2020 ökar utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa med sammanlagt 123,5 miljoner euro.

Dessutom föreslås finansiering för arbetsplatsernas beredskap att stödja arbetstagarnas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, för att förebygga onödigt lång sjukfrånvaro och för att öka arbetslösas arbetsförmåga och förutsättningar för sysselsättning.

Mer information

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (allmänna frågor)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (allmänna frågor)
Heli Backman, överdirektör, avdelningschef, tfn 0295 163 668 (allmänna frågor, socialförsäkring)
Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 172 (utkomstskydd för arbetslösa)

 
Tillbaka till toppen