Hoppa till innehåll

Ministeri Blomqvist: De nordiska länderna arbetar tillsammans för jämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 9.20
Kolumn

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet år 2021. Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Jämställdhet är en av hörnstenarna i de nordiska välfärdssamhällena. Vårt arbete för att öka jämställdheten har pågått i 40 år – och fortsätter än i dag.

För ett jämställt samhälle krävs en aktiv jämställdhetspolitik, vilket gagnar både individen och hela samhället. Det är en knäckfråga för en hållbar framtid att vi utnyttjar alla människors kompetens och erfarenhet och säkerställer vars och ens möjligheter att påverka, oberoende av kön.

De nordiska länderna har genom historien varit föregångare när det gäller att öka kvinnors representation och att främja en jämn könsfördelning både inom politiken och på andra områden där beslut fattas och makt utövas. Detta är ett resultat av mer än hundra års arbete för att öka kvinnors representation både inom de nordiska ländernas politiska system och utanför dem. 

Trots detta fördelas makt, ansvar och resurser fortfarande ojämnt. Covid-19-pandemin har medfört ytterligare utmaningar för jämställdhetsarbetet. Utmaningarna gäller till exempel kvinnors sysselsättning, en jämlik fördelning av omsorgsansvaret och hushållsarbetet samt våld mot kvinnor. 

I det rådande samhällsklimatet finns det dessutom krafter som motarbetar jämställdhet både i Norden och på andra håll i världen. Därför är det nu viktigt att lyfta fram fakta om könsfördelningen inom olika sektorer och branscher och på alla nivåer i de nordiska länderna. Lika viktigt är det att lära sig av andras erfarenheter. Fördomar, stereotypa könsroller, sexism och osynliga strukturer får inte hindra kvinnor och män att ha lika möjligheter till makt och påverkan. 

Främjandet av hlbtiq-personers rättigheter har aldrig tidigare behandlats som en del av det officiella samarbetet mellan de nordiska jämställdhetsministrarna. Situationen förändrades år 2020 när hlbtiq-frågorna inkluderades i Nordiska ministerrådets ansvarsområde. Det är klart att det nordiska samarbetet hör till alla och att lika rättigheter och möjligheter för alla samt likabehandling främjas i Norden. Detta är sant särskilt i en situation där vi nås av nyheter från olika håll i världen om motgångar i fråga om rättigheterna för homosexuella, lesbiska, bisexuella, transpersoner, intersexuella och queerpersoner.

De nordiska länderna har en stark global profil. Det nordiska jämställdhetsarbetet har också till uppgift att stödja ländernas internationella förpliktelser i fråga om jämställdhet och att skapa synergier överallt i Norden. 

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet är de nordiska statsministrarna flaggskeppsprojekt för att sprida information om de nordiska erfarenheterna av jämställdhet i arbetslivet. Målet är att främja jämställdhet som ett mål i sig och som en förutsättning för anständigt arbete och ekonomisk tillväxt på global nivå. Initiativet har bidragit till att föra ut de nordiska ländernas budskap om att delad föräldraledighet, högklassig barnomsorg som är tillgänglig för alla, flexibilitet i arbetslivet och jämlikt ledarskap kan möjliggöra välfärd och ekonomisk tillväxt.

Under Finlands ordförandeskap kommer Nordiska ministerrådet att synas vid många internation-ella evenemang. Vid ett sidoevenemang i samband med FN:s kvinnokommission diskuterar de nordiska jämställdhetsministrarna tillsammans med unga aktivister om vilka som får makt. En analys av samhällets maktstrukturer, såsom socioekonomisk bakgrund, etniskt ursprung, funktionsförmåga, ålder, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, kan vara avgörande för att jämställdheten faktiskt ska bli verklighet.

Jämställt ledarskap behövs både i Norden och ute i världen. Finland och det nordiska samarbetet har en viktig roll i detta. Tillsammans kan vi uppnå mer – också i fråga om jämställdhet.