Hoppa till innehåll

Ny remiss för utkastet till förordningen om kunduppgifter inom social- och hälsovård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2024 15.06
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till förordningen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Utlåtanden kan lämnas in under perioden 3.4–15.5.2024.

I förordningen föreskrivs det närmare om

  1. social- och hälsovårdspersonalens åtkomsträttigheter till kunduppgifter
  2. tillstånd för utlämnande av uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården 
  3. särskilt skydd av kunduppgifter

Förordningen baserar sig på den nya lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården som träder i kraft den 1 januari 2024. 

Utkastet till förordningen var på remiss första gången 3.11.2023–15.1.2024. På basis av remissvaren har det gjorts många ändringar i de bestämmelser i utkastet som gäller tillståndet för utlämnande av uppgifter och åtkomsträttigheterna till de uppgifter som får lämnas ut mellan socialvården och hälso- och sjukvården. 

Genom att ordna en ny remissbehandling vill man säkerställa att behoven inom social- och hälsovården beaktas så bra som möjligt och att förordningen är lättbegriplig för kunder och yrkesfolk. 

Utlåtandena beaktas vid den fortsatta beredningen av förordningen. 

Hur reglerar förordningen åtkomsträttigheterna till kunduppgifterna?

Den nya förordningen reglerar vilka uppgifter som yrkesutbildade personer får använda inom de social- och hälsovårdstjänster som ordnas gemensamt. I förordningen specificeras också hurdana åtkomsträttigheter yrkesutbildade personer har till de uppgifter som lämnas ut mellan socialvården och hälso- och sjukvården. Enligt 53 § i den nya kunduppgiftslagen gäller rätten att få ta del av och att få använda kunduppgifter i de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna nödvändiga patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och nödvändiga klientuppgifter inom socialvården. 

Mellan socialvården och hälso- och sjukvården gäller dessutom rätten att få uppgifter, men den rätten förutsätter att kunden har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Samtycke behövs dock inte i situationer där kunden inte har förutsättningar att bestämma om utlämnandet på grund av minnessjukdom, medvetslöshet eller någon annan motsvarande orsak. I tillståndet för att lämna ut uppgifter kan kunden specificera vilka uppgifter som får lämnas ut mellan socialvården och hälso- och sjukvården. Genom förordningen föreskrivs det närmare hur kunden kan specificera vilka uppgifter som får lämnas ut. 

Enligt 26 § i kunduppgiftslagen ska anteckningar i journalhandlingar i anslutning till medicinsk genetik och psykiatri ges särskilt skydd. I förordningen föreskrivs det också om andra anteckningar i journalhandlingar som kräver motsvarande särskild konfidentialitet och därmed också särskilt skydd.  

Mer information

Anna Sandberg, specialsakkunnig, tfn 029 5163 702, [email protected]