Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Anvisning om tillämpningen av de temporära undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 7.02
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en anvisning om vilka arbetstagare inom social- och hälsovården som kan omfattas av de temporära undantagen vid tillämpningen av bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen. Statsrådet utfärdade en ny förordning om de temporära undantagen den 6 april 2020. Förordningen är i kraft till den 13 maj 2020.

Ibruktagning av undantagsåtgärderna förutsätter att de är nödvändiga på grund av coronavirusepidemin. Avsikten är att säkerställa tillräcklig personalstyrka under virusepidemin så att funktionsförmågan inom socialväsendet och hälso- och sjukvården kan tryggas på det sätt som coronavirusutbrottet kräver.

I SHM:s anvisning och dess bilaga finns en förteckning över sådana hälso- och sjukvårdens och socialvårdens tjänster och stödtjänster med direkt koppling till dem, i vilka det vid behov är möjligt att tillämpa undantagsbestämmelser på personalen. De kan tillämpas på både offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster.

Social - och hälsovårdsministeriet betonar att undantagsåtgärderna inte får äventyra arbetarskyddet och arbetstagarens hälsa. Arbetsgivaren ska se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att återhämta sig från arbetet.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialvården

Ytterligare information:

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman
Marjukka Vallimies-Patomäki, konsultativ tjänsteman
Juha Luomala, socialråd

 
Tillbaka till toppen