Hoppa till innehåll

Restaurangerna öppnas den 1 juni – syftet med begränsningarna är att förhindra spridning av coronavirussmitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 16.47
Pressmeddelande 135/2020

Restauranger och kaféer öppnas för kunder samtidigt i hela landet med vissa begränsningar den 1 juni. Då träder lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i kraft. Lagen är i kraft 1.6.2020–31.10.2020.

Republikens president har stadfäst lagen den 29 maj 2020. Statsrådet utfärdade därefter med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar en statsrådsförordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Den träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 31 juli 2020.

Statsrådet ska regelbundet bedöma om begränsningarna i lagen och förordningen är nödvändiga på olika områden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Det centrala målet med de temporära begränsningarna är att sådana verksamhetsmodeller för förplägnadsverksamheten skapas som baserar sig på frivilliga åtgärder och planer, och genom vilka spridningen av en smittsam sjukdom i förplägnadsrörelserna ska förhindras när begränsningarna avvecklas stegvis. 

Genom begränsningarna förhindras smittspridning

Förplägnadsrörelserna kan från och med den 1 juni 2020 hålla öppet mellan klockan 6 och 23.

Servering av alkoholdrycker är tillåten mellan klockan 9 och 22. Om kunden har köpt sin alkoholdryck före klockan 22, är det tillåtet att förtära drycken fram till klockan 23, det vill säga fram till stängningstiden.

Det största antalet kunder i förplägnadsrörelsen har inomhus begränsats till hälften av det normala. 

Dessutom ska förplägnadsrörelserna förpliktas att iaktta särskilda hygienkrav och att se till att det finns ett tillräckligt avstånd mellan kunderna.

Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats. Kunderna kan dock själva hämta sina inköp till exempel från disken.

Kunderna får dock inte servera sig själva mat och dryck till exempel från ett s.k. buffébord.

Förplägnadsrörelserna ska göra upp en plan för hur rörelsen fullgör de ovan nämnda begränsningarna och skyldigheterna. En beskrivning av genomförandet och det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagda för kunderna.

Begränsningarna är fortfarande motiverade – en stegvis avveckling pågår

Tillgängliga internationella uppgifter och uppgifter från Finland tyder på att förplägnadsrörelsernas lokaler utgör en risk för spridning av smitta.

Coronaviruset sprids i första hand genom droppsmitta, men det är möjligt att man exponeras för sjukdomen också genom inandning av aerosolpartiklar som finns i luften. Sjukdomen kan således smitta i förplägnadsrörelsen till följd av fysisk närhet mellan kunderna. 

De begränsningar av förplägnadsverksamheten som gäller avståndet och placeringen av kunderna grundar sig på att man med hjälp av dem minskar smittorisken när förplägnadsrörelsernas verksamhet stegvis öppnas upp.

Den stegvisa avvecklingen av begränsningarna grundar sig på statsrådets principbeslut av den 16 maj 2020.

Restaurangerna och kaféerna har under de undantagsförhållanden som orsakats av coronavirusepidemin varit stängda för kunderna sedan den 4 april 2020. Genom att stegvis öppna upp restaurangverksamheten säkerställer man att det möjligt att uträtta ärenden på ett tryggt sätt i restaurangerna. Detta ökar för sin del kundernas förtroende för restaurangernas ansvarstagande och främjar restaurangernas verksamhetsmöjligheter.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]