Hoppa till innehåll

Regeringsförhandlingarna har lett till en överenskommelse om sjukhusnätets framtid

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2024 16.50
Pressmeddelande

Under regeringsförhandlingarna har man nått en överenskommelse om den framtida helheten av sjukhus och jourer. Man har bestämt att genomföra ändringar i fråga om nattjourerna inom primärvården och den specialiserade sjukvården vid vissa sjukhus. Syftet med ändringarna är att balansera de offentliga finanserna och att avhjälpa personalbristen inom hälso- och sjukvården.

Välfärdsområdena får dock ha kvar sina centralsjukhus där det erbjuds förlossningsvård och omfattande operativ verksamhet. Man kommer inte att genomföra det förslag om att vissa centralsjukhus ska omvandlas till akutsjukhus, som gavs i början av året av sjukhusarbetsgruppen. 

Regionala förändringar i fråga om nattjourerna 

Enligt regeringens mål ska välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen ha möjlighet att ordna jour inom primärvården nattetid från och med ingången av år 2026 i Ivalo och Kuusamo för att avstånden är så långa  och i Raseborg och Jakobstad för att garantera de språkliga rättigheterna. Dessutom få man genom välfärdsområdets beslut fortsätta med nattjourerna inom primärvården i Kemi och Nyslott. Förfarandet med undantagstillstånd ska slopas. Nattjouren upphör senast den 31 december 2025 i Idensalmi, Jämsä, Kouvola, Brahestad och Varkaus. Den brådskande mottagningsverksamheten under kvällstid och veckoslut får välfärdsområdena dock gärna öka, eftersom det kan minska sjukhusjourernas köer.  

Ändringarna i fråga om den specialiserade sjukvården och sjukhusen

Efter den 1 januari 2026 får sjukhusen i Kemi, Oulainen, Salo, Nyslott och Valkeakoski fortfarande ha dagkirurgisk operativ verksamhet, men de får inte utföra krävande operationer som förutsätter dygnetruntberedskap och operationssalar. De får således genom välfärdsområdets egna beslut fortfarande ha omfattande poliklinikverksamhet inom olika specialiteter (t.ex även mödrapoliklinik) samt konservativ vård på avdelning och sådan sjukhusjour som det förutsätter (t.ex. inremedicinska specialiteter, neurologi, hudsjukdomar, psykiatri, kardiologi, cancersjukdomar, lungsjukdomar). Förlossningsvården upphör i Kemi senast den 31 december 2025 när det undantagstillstånd som beviljats upphör att gälla. Inom HUS-sammanslutningen får man bestämma själv om sjukhusens tjänsteutbud, jourerna och förlossningsvården inom Nyland. Välfärdsområdena får ordna sådan jour som krävs för sjukhusavdelningarna i välfärdsområdet.

Behandlingar och operationer 

Vissa sådana ingrepp som görs under lätt anestesi  (t.ex. vissa elbehandlingar inom psykiatrin, konvertering av hjärtrytm, viss tandvård) kan i fortsättningen skötas på vilken hälso- och sjukvårdsenhet som helst, förutsatt att där finns tillräcklig kompetens och patientsäkerheten kan garanteras. Välfärdsområdet kan också köpa ingreppen av privata tjänsteproducenter.

Även de kirurgiska ingrepp som görs inom dagkirurgin och som inte kräver lång eftervård kan köpas av privata tjänsteproducenter. Man ska komma överens om principerna för utläggningen genom samarbetsområdets samarbetsavtal. 

Närmare bestämmelser om de ingrepp och operationer som nämns ovan utfärdas genom förordning. Den här möjligheten gäller omedelbart när förordningen träder i kraft, och avsikten är att den ska träda i kraft i början av 2025.  

Sådan krävande kirurgi som förutsätter dygnetruntberedskap och operationssalar kan köpas av privata tjänsteproducenter endast om tjänsteproducentens sjukhus finns i omedelbar närhet av ett universitetssjukhus eller centralsjukhus och är en funktionell integrerad del av det. Det kommer således fortfarande vara möjligt att utnyttja bland annat Coxa och Sydänsairaala. 

Ekonomiska konsekvenser för välfärdsområdena

De ändringar som gäller sjukhus och jourer kommer att medföra besparingar på 26,3 miljoner euro i välfärdsområdenas ekonomi från och med år 2026. De ekonomiska konsekvenserna av välfärdsområdenas egna beslut om sjukhus- och journätet kommer att klarna under efterhandskontrollen av välfärdsområdenas finansiering. 

Regeringen fortsätter beredningen och diskussionen med välfärdsområdena när det gäller hur arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om den specialiserade sjukvården kan vidareutvecklas och hur problemet med personalbristen kan lösas. Målet är en bättre arbetsfördelning både mellan de nationella sjukhusen på nationell nivå och mellan universitetsjukhusen och centralsjukhusen på regional nivå. Genom samarbetet söker man nya former för att arbeta över välfärdsområdenas och samarbetsområdenas gränser för målet att minska välfärdsområdenas kostnader med 25 miljoner euro per år från och med år 2026. 

Mer information

Nuutti Hyttinen, specialmedarbetare för social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso, tfn 0295 163 073
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 014

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle