Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Responsen från remissbehandlingen beaktas i reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 14.35
Pressmeddelande 169/2022

Den nya servicehelheten fick mycket beröm i remissvaren om utkastet till lag om funktionshinderservice. I den nya servicehelheten ingår särskilt stöd för delaktigheten, stöd i att fatta beslut och krävande multiprofessionellt stöd. Beskrivningen av lagens tillämpningsområde kommer att ändras i och med responsen.

Regeringens proposition med förslag till ny lag om funktionshinderservice var på remiss 17.2–11.4.2022. Sammanlagt 223 remissyttranden lämnades in. Utifrån remissvaren har flera ändringar gjorts i den föreslagna lagen om funktionshinderservice.

Lagutkastet innehöll en ny servicehelhet av särskilt stöd som omfattade särskilt stöd för delaktigheten, stöd i att fatta beslut och krävande multiprofessionellt stöd. Den nya helheten fick mycket beröm i remissvaren. Vid den fortsatta beredningen har remissinstansernas önskan att dela upp servicehelheten i separata tjänster beaktats. I enlighet med många remissinstansers önskemål är avsikten att bestämmelserna om särskilt stöd för delaktigheten ska träda i kraft samtidigt som den övriga lagen. Till det särskilda stödet för delaktighet har också fogats stödets minimibelopp. Under övergångsperioden på tre år efter lagens ikraftträdande är minimibeloppet minst 10 timmar i månaden och därefter minst 20 timmar i månaden. Genom stöd i att fatta beslut blir det möjligt att fatta beslut som rör det egna livet i betydande livssituationer.

Flest ändringsförslag gjordes i lagens tillämpningsområde. I det lagutkast som var ute på remiss ingick definitionen av person med funktionsnedsättning i tillämpningsområdet. På basis av remissvaren har tillämpningsområdet ändrats så att i stället för att definiera person med funktionsnedsättning, anger man i bestämmelsen om tillämpningsområdet på vilka personer med funktionsnedsättning lagen tillämpas. Utöver fysiska, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar har till paragrafen fogats sociala och sensoriska funktionsnedsättningar som förutsättning för att få funktionshinderservice. Kravet på att begränsningen i funktionsförmågan ska vara väsentlig har slopats. En förutsättning för att lagen ska tillämpas är dessutom att de hinder som finns i det omgivande samhället tillsammans med funktionsnedsättningen eller sjukdomen hindrar deltagandet i samhället på lika villkor. 

Rätten till service bedöms individuellt, inte på basis av ålder

I reformen ska servicen för äldre ordnas med stöd av lag om funktionshinderservice, om behovet av hjälp, stöd eller omsorg huvudsakligen beror på någon annan orsak än en sådan sjukdom som allmänt förekommer hos äldre personer eller på allmän degeneration eller svaghet som beror på hög ålder. I lagen finns ingen åldersgräns, utan äldre personers rätt till funktionshinderservice bedöms alltid individuellt. 

Övergångstiden för lagen om funktionshinderservice har i utkastet förlängts från två till tre år för att underlätta verkställigheten av lagen. Övergångsperioden innebär att klienternas befintliga tjänster hålls oförändrade under den giltighetstid som antecknats i besluten, om servicebehovet inte förändras.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning offentliggjorde våren 2022 ett avgörande som gäller Finland i ett ärende som gäller resursförutsättningen för personlig assistans. I sitt avgörande förutsatte kommittén olika alternativ för personlig assistans. Detta har beaktats i lagutkastet. Resursförutsättningen har lindrats och dessutom har flera nya serviceformer tagits in i propositionen. I synnerhet stöd för delaktigheten är en viktig service för de personer med funktionsnedsättning för vilka personlig assistans inte är en lämplig service. Också genom träning är det möjligt att stödja delaktigheten på många olika sätt. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet och utlåtandet var i sin helhet positivt. Rådet föreslår att det ska göras en uppskattning av antalet personer i lagens målgrupper och att texten ska komprimeras. Även dessa utvecklingsobjekt beaktas i det fortsatta arbetet.

Mer information:

Sirkka Sivula, jurist, tfn 02951 63007, fö[email protected]
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63405, fö[email protected]
Ida Hakanen, jurist, tfn 02951 63173, fö[email protected] (efter den 11 juli 2022)

Obs. Pressmeddelande var korrigerad 1.7.2022. Socialvårdslag bytte till lag om funktionshinderservice i denna plats:

I reformen ska servicen för äldre ordnas med stöd av lag om funktionshinderservice, om behovet av hjälp, stöd eller omsorg huvudsakligen beror på någon annan orsak än en sådan sjukdom som allmänt förekommer hos äldre personer eller på allmän degeneration eller svaghet som beror på hög ålder.

 
Tillbaka till toppen