Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om förslaget till sänkning av personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 16.42
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition som syftar till att ändra personaldimensioneringen inom heldygnsomsorg för äldre. I propositionen föreslås att personaldimensioneringen sänks till 0,6 anställda per klient fr.o.m. den 1 januari 2025. För närvarande är dimensioneringen 0,65 anställda per klient. Remisstiden går ut den 14 augusti 2024.

Genom att sänka dimensioneringen eftersträvas en besparing på 45 miljoner euro per år 2025–2027 och en besparing på 134 miljoner euro per år från och med 2028. Genom propositionen vill man dessutom trygga en tillräcklig social- och hälsovårdspersonal inom den offentliga social- och hälsovården i välfärdsområdena samt att göra det möjligt för välfärdsområdena att flexiblare än för närvarande planera sina funktioner inom social- och hälsovården med beaktande av klienternas behov och servicesystemet som helhet. Propositionsutkastet hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Målet med personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre är att säkerställa högklassiga tjänster för klienterna och förbättra klient- och patientsäkerheten samt personalens arbetshälsa. Personaldimensioneringen har höjts gradvis sedan oktober 2020. I den första fasen var dimensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Dimensioneringen höjdes den 1 januari 2021 till minst 0,55 anställda och den 1 januari 2022 till minst 0,6 anställda per klient. Under våren 2023 höjdes dimensioneringen till minst 0,65 anställda per klient. Den dimensionering på 0,6 anställda som nu föreslås proposition avses bli permanent. 

Dimensioneringen gäller endast den personal som utför direkt klientarbete. Vid personaldimensioneringen är det fråga om en miniminivå och dimensioneringen ska vara högre än miniminivån, om klienternas behov av vård och omsorg förutsätter det.

Utlåtanden ska lämnas in senast den 14 augusti 2024.

Mer information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549, [email protected]