Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Olika ändringar och preciseringar föreslås i arbetspensionslagstiftningen

Social- och hälsovårdsministeriet 24.10.2019 13.25
Pressmeddelande

I arbetspensionslagstiftningen föreslås flera ändringar som inte har något inbördes samband med varandra. De viktigaste av dessa är ändringar som hänför sig till revideringen av bestämmelserna om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen, ändringar som gäller försummelse av skyldigheten att ordna arbetspensionsförsäkring samt preciseringar av bestämmelserna om de arbetsinkomster som ligger till grund för pensionen. Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen den 24 oktober.

Ändringar i arbetspensionslagarna till följd av reviderade bestämmelser om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen

Det föreslås att det görs ändringar i arbetspensionslagarna på grund av att bestämmelserna om arbetsinkomst i sjukförsäkringslagen har reviderats. Ändringarna gäller hur rätten till pension beräknas för oavlönade perioder under vilka en person har fått sjuk- eller föräldradagpenning eller rehabiliteringspenning som betalas av FPA. Enligt förslaget ska rätten till pension för tiden med dessa förmåner beräknas utifrån den årsinkomst som avses i sjukförsäkringslagen. Rätten till pension ska förutsätta att det i årsinkomsten åtminstone ingår löneinkomst eller företagarinkomst till ett belopp som motsvarar den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten (59,36 euro per år på 2019 års nivå). För att ändringen inte ska medföra ökade arbetspensionsutgifter, ändras samtidigt de koefficienter som används för att bestämma årsinkomstens vikt vid beräkningen av pensionen.

För tid när ordnande av arbetspensionsförsäkring uppsåtligen försummats ska inte tjänas in pension, om arbetstagaren har varit delaktig i försummelsen

Det föreslås att arbetstagaren i fortsättningen inte ska tjäna in pension i situationer där arbetsgivaren systematiskt har försummat skyldigheten att ordna pensionsförsäkring och arbetstagaren har varit medveten om försummelsen och genom sitt eget förfarande möjliggjort försummelsen. Arbetstagaren har i dessa situationer också själv undvikit att betala arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift.

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst

Det föreslås att bestämmelserna om den pensionsgrundande arbetsinkomsten i arbetspensionslagarna ändras. Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska i fortsättningen räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Dessutom föreslås att bestämmelserna preciseras i fråga om anställningsoptioner och aktiepremier.

I arbetspensionslagarna föreslås också flera tekniska ändringar som grundar sig på bland annat pensionsreformen 2017.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2020, med undantag för ändringarna av begreppet arbetsinkomst, som avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information

Inka Hassinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 187, [email protected]

Tillbaka till toppen