Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utvecklandet av försäkringsläkarverksamheten fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
5.5.2021 13.16
Nyhet

Syftet med delegationen som har getts ett tilläggsmandat är att öka öppenheten och transparensen i försäkringsläkarverksamheten.

Arbetet i delegationen för utveckling av försäkringsläkarverksamheten, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, fortsätter under tidsperioden 3.5.2021–30.4.2024. Delegationens föregående verksamhetsperiod löpte ut den 30 april 2021. Samtidigt ändras delegationens namn, men dess uppgifter förblir oförändrade.

Delegationen har som mål att öka öppenheten och transparensen i försäkringsläkarverksamheten och socialförsäkringssystemet samt att öka medborgarnas förtroende för verksamheten. Detta eftersträvas bland annat genom att utveckla utbildningen av försäkringsläkare och de behandlande läkarnas kompetens gällande social trygghet. 

Delegationen följer med och utvecklar dessutom informationen och rådgivningen till medborgarna. Till delegationens arbete hör också att utveckla öppenheten och den upplevda rättvisan i systemet för ändringssökande inom socialförsäkringen och att följa upp effekterna av tidigare åtgärder.

Delegationen består av representanter för flera organisationer inom branschen och ministerierna. Ordförande för delegationen är social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. 

Lagstiftningen och kommunikationen har utvecklats redan i tidigare projekt

I social- och hälsovårdsministeriets tidigare försäkringsläkarprojekt har man utvecklat motiveringarna till besluten, kommunikationen, läkarnas kompetens och samarbetet mellan olika parter samt ändringssökandet. 

År 2019 genomfördes en ändring av hälso- och sjukvårdslagen genom vilken universitetssjukhusen ålades skyldighet att mot separat ersättning lämna medicinska sakkunnigutlåtanden till domstolarna. Ändringen förväntas förbättra ändringssökandenas rättsskydd.

Under denna regeringsperiod har missförhållandena i systemet med försäkringsläkare avhjälpts genom en ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, arbetspensionslagarna och lagen om Folkpensionsanstalten. Till lagarna fogades mer detaljerade bestämmelser än tidigare om det sätt på vilket försäkringsläkaren tar ställning till de medicinska utredningar som fåtts i ett förmånsärende. Dessutom har man strävat efter att erbjuda medborgarna mer aktuell och lättillgänglig information om försäkringsläkarverksamheten på webben.


Ytterligare information

Milla Mustamäki, regeringssekreterare, [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen