Hoppa till innehåll

Ny förordning skyddar arbetstagare mot de risker som elektromagnetiska fält orsakar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 14.05
Pressmeddelande 66/2016

Statsrådets förordning innehåller bestämmelser om vad arbetsplatser bör beakta vid bedömning av risker som orsakas av elektromagnetiska fält. Tillämpningsområdet för förordningen bestäms enligt arbetarskyddslagen.

Elektromagnetiska fält uppstår alltid vid användning av elektricitet, men på största delen av arbetsplatserna är de elektromagnetiska fälten så små att de inte orsakar några risker. På de arbetsplatser där risker förekommer bör arbetsgivaren bedöma eventuell fara.

Minimikravet är att bedöma om det på arbetsplatsen förekommer elektromagnetiska fält som orsakar fara. Den enklaste formen av riskbedömning är en utredning om att en detaljerad bedömning inte behövs.

I förordningen föreskrivs om de faktorer som bör beaktas vid bedömning av riskerna, t.ex. den information som tillverkaren av utrustningen har gett.  I förordningen föreskrivs också om de gränsvärden och insatsnivåer som gäller vid exponering för elektromagnetiska fält och om vilka åtgärder arbetsgivaren bör vidta om dessa överskrids. Undantag från de gränsvärden som anges i förordningen kan göras vid magnetisk resonanstomografi och i anslutning till militära anläggningar samt tillfälligt av annan grundad anledning.

Förordningen har inga betydande ekonomiska konsekvenser. Arbetsgivaren har redan i dag skyldighet att bedöma risker i enlighet med arbetarskyddslagen.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016. Genom förordningen sätts Europaparlamentets och rådets direktiv rörande elektromagnetiska fält i kraft. Samtidigt upphävs statsrådets beslut om högfrekvensapparater och besiktning av dem.

Ytterligare information

Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 505, [email protected]

Tuula Andersin, regeringssekreterare (SHM), tfn 0295 163 506, [email protected]