Hoppa till innehåll

Det transeuropeiska transportnätet syns på Finlands karta

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2024 9.07 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 11.20
Pressmeddelande
Suomen kartalla näkyy uuden asetuksen mukainen TEN-T-tieverkko, josta on korostettu kattavan TEN-T-tieverkon uudet osuudet.
(Bild: LVM)

I den nya förordningen om Europeiska unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) definieras det transeuropeiska transportnätet och föreskrivs om bland annat kvalitetskraven för trafikleder och knutpunkter i nätet. Den 10 april 2024 publicerade kommunikationsministeriet kartor som visar Finlands TEN-T-nät i enlighet med den nya förordningen.

Europeiska unionens medlemsstater, parlamentet och kommissionen har nått en preliminär överenskommelse förordningen den 18 december 2023. Medlemsländernas ständiga representanters kommitté (Coreper) har godkänt överenskommelsen. Överenskommelsen behöver ännu ministerrådets och Europaparlamentets formella godkännande. Den nya förordningen träder sannolikt i kraft under sommaren 2024.

Nya landsvägar och hamnar med i nätet

I fråga om landsvägar fogades hamnförbindelserna på riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä, riksväg 15 mellan Kotka och Kouvola och riksväg 12 sträckan Raumo-Tammerfors-Tuulos till nätet. I fortsättningen kommer också Europaväg 8 (E8) från Åbo till Norge i sin helhet att vara en del av det övergripande nätet, när riksväg 21 från Torneå till Norges gräns läggs till i TEN-T-nätet.

När det gäller spårbanor fogades Flygbanan, Västbanan från Helsingfors till Åbo samt Östbanan till det utbyggda stomnätet. 

Kaskö hamn bevarade sin status i det övergripande nätet. Uleåborgs hamn ligger i fortsättningen i stomnätet. Nya hamnar i det övergripande nätet är hamnarna i Torneå, Ingå, Joensuu och Villmanstrand. Jakobstads hamn ingår i fortsättningen inte längre i TEN-T-nätet.  

Vad är TEN-T?

1. TEN-T avser det transeuropeiska transportnätet (Trans European Network) som främjar en hållbar rörlighet för människor och gods mellan medlemsländerna så smidigt som möjligt.

2. TEN-T förenar Europas vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjö- och flygförbindelser, urbana knutpunkter och multimodala godsterminaler till ett enda omfattande transportnät.

3. TEN-T-nätet består av ett stomnät, ett utbyggt stomnät och ett övergripande nät.

4. Enligt det nya förslaget ska nätet byggas i tre faser: stomnätet blir klart senast 2030, det utvidgade stomnätet senast 2040 och det övergripande nätet senast 2050.

5. TEN-T förbinder 424 stora städer med hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler. När TEN-T-nätet är klart förkortar det restiderna mellan dessa städer.

Vad händer härnäst?

Avsikten att förslaget till förordning ska godkännas vid ministerrådets möte och det behöver också parlamentets officiella godkännande. Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, [email protected]