Hoppa till innehåll

Minister Ranne: Ökningen av det eftersatta underhållet ska hejdas och infrastrukturprojekt startas i hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2023 9.59 | Publicerad på svenska 20.9.2023 kl. 14.30
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen kuva ja sitaatti:
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. (Bild: LVM)

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2024 och den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023. Regeringen enades om att trafik- och transportinvesteringarna ska framskrida snabbt. Regeringen fattade också beslut om att fortsätta stöda regionala flygningar till landskapen.

Investeringsprogrammet för trafik och transport inleds

Regeringen genomför under valperioden ett trafik- och transportinvesteringsprogram på nästan tre miljarder euro. Programmet ska finansieras genom försäljning av statens egendom. Investeringsprogrammet för trafik och transport är en del av planen för de offentliga finanserna 2024–2027 för statsminister Orpos regering.

För finansieringen av trafik och transporter reserveras sammanlagt 597 miljoner euro i budgeten för 2024, varav ett anslag på 250 miljoner euro anvisas för att sköta det eftersatta underhållet.

– Jag är särskilt nöjd med att det eftersatta underhållet vägnätet finansieras med 250 miljoner euro nästa år. Det är nu möjligt att få hejd på ökningen av det eftersatta underhållet. Vi kommer att reparera vägnätet runt om i Finland med fokus på säkerheten och behoven inom transportbranschen och industrin och för varje finländares vardag. Satsningar på trafikleder runt om i Finland är en absolut förutsättning för ekonomisk tillväxt. Vi ska snabbt inleda flera infrastrukturprojekt, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

De fullmakter som anvisats för projekten fördelas enligt följande:

1. förbättring av huvudbanan på sträckan Helsingfors-Riihimäki, andra och tredje fasen av kapacitetsökningen, 110 miljoner euro 
2. projektet för bangården för persontrafik i Tammerfors, 163 miljoner euro
3. planering av elektrifieringen av bansträckan Torneå-Kolari, 7,5 miljoner euro
4. Jakobstads hamn, 7,5 miljoner euro
5. riksväg 4 norr om Leivonmäki, Joutsaprojektet, 14 miljoner euro
6. riksväg 4 Oravasaari planskilda anslutning, Jyväskyläprojektet, 7 miljoner euro
7. riksväg 9 vid Lievestuori, 30 miljoner euro
8. planeringen av Sydbottenbanan, 5 miljoner euro
9. planeringen av Savolaxbanan, 3 miljoner euro.

Regeringen beslutade att också påskynda planeringen av andra trafikprojekt som det beslutats om i investeringsprogrammet enligt regeringsprogrammet. Regeringen fattar ytterligare investeringsprogrambeslut vid ramförhandlingarna våren 2024, i eventuella tilläggsbudgetar som lämnas under 2024 och vid senare regeringsöverläggningar.

Regeringen har för avsikt att i brådskande ordning främja följande planeringsobjekt: E18 Åbo ringväg på sträckan Nådendal–Reso, landsväg 180 på sträckan Kurkela–Kustö, fördjupning av farleden till Lovisa, riksväg 5 på sträckan Leppävirta–Kuopio, dubbelspåret på banavsnittet Liminka–Uleåborg, Luumäki–Imatra fas 2, riksväg 8 på sträckan Edsevö–Lepplax, riksväg 8 Ytterjeppo planskilda anslutning, fördjupning av farleden till Vasa, riksväg 4 vid Vestonmäki, riksväg 4 vid Palokka, landsväg 642 Äänekoski bro samt planen för utveckling av Kustbanan på sträckan Köklax–Karis. 

Tilläggsbudgetens satsningar på förbättring av trafikleder

I den andra tilläggsbudgeten anvisas medel för att förbättra trafiklederna i synnerhet i Lappland. När det gäller projekten inom trafik- och transportsektorn föreslås det till exempel 50 miljoner euro för en grundlig reparation av banan Uleåborg—Laurila, 13 miljoner euro för ombyggnad och reparation av broar i dåligt skick, 2,5 miljoner euro för fördjupning av farleden till Koverhar och 4,6 miljoner euro för planering av projektet riksväg 4 på avsnittet Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi. 

Inom utlysningen för projekt för militär rörlighet ansöker staten också om sammanlagt 43,16 miljoner euro i finansiering för flera projekt ur transportprogrammet för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Enligt regeringsprogrammet ska regeringen fullt ut utnyttja Europeiska unionens CEF-finansiering. Projekten syftar till att förbättra både den civila och den militära trafiken. 

De regionala flygningarna tryggas för viss tid

I budgeten får flygtrafiken mellan Helsingfors och fem landskapsflygfält fortsättning som statlig köptrafik. Trafiken till flygplatserna i Kemi-Torneå, Karleby-Jakobstad, Kajana, Jyväskylä och Joensuu köps fram till mars 2026. I samband med en eventuell ny konkurrensutsättning reserverar staten finansiering enligt Nyslottmodellen för ordnande av flygtrafik i Björneborg 2025. För denna helhet reserveras 38 miljoner euro. Finansieringen av flygtrafiken till Nyslott fortsätter i enlighet med planen för de offentliga finanserna.

– Flygen till landskapen fortsätter utan avbrott och vi kan i lugn och ro inför 2026 bereda en avtalsmodell för den inhemska lufttrafiken som behandlar alla städer lika, och utveckla flygningarna i en mer marknadsmässig riktning, säger minister Ranne.

Vad händer härnäst?

Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 lämnas till riksdagen den 21 september 2023. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 9 oktober 2023. 

Ytterligare information:

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Ranne 
Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0295 342 330, [email protected]

*Pressmeddelandet har korrigerats 20.9.2023 kl. 10.27. I den andra tilläggsbudgeten anvisades 4,6 miljoner euro för planeringen av projektet riksväg 4 på avsnittet Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi, inte för planeringen av projektet riksväg 3.