Hoppa till innehåll

Utkastet till proposition om sättande i kraft av den internationella säkerhetskoden för fartyg som medför industripersonal på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2023 16.12 | Publicerad på svenska 19.7.2023 kl. 14.27
Pressmeddelande
Finnmaid-niminen alus satamassa. Etualalla satamatyöntekijä kiinnittää köysiä.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om sättande i kraft av den internationella säkerhetskoden för fartyg som medför industripersonal och om genomförandet av det ändrade stabilitetsdirektivet. Remisstiden går ut den 14 juli 2023.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s internationella säkerhetskod från 2022 för fartyg som medför industripersonal, det vill säga den så kallade IP-koden (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel), är väsentlig för offshoreverksamhet till havs. Offshoreverksamhet till havs omfattar till exempel byggande och underhåll av vindkraftverk och medför ett stort behov av yrkeskunnig personal.

Syftet med koden är att skapa ändamålsenliga tekniska säkerhetskrav för fartyg som medför industripersonal med beaktande av de specifika risker som är förenade med förflyttning av personal. Med industripersonal avses alla personer som transporteras eller inkvarteras ombord för sådana arbeten inom offshoreindustrin som utförs ombord på ett annat fartyg eller på en offshoreanläggning.

I utkastet föreslås dessutom att kraven i det ändrade stabilitetsdirektivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen. I stabilitetsdirektivet fastställs enhetliga, särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg det vill säga passagerarbilfärjor. Kraven förbättrar utsikterna till överlevnad för fartygstypen vid kollisionsskador och ger en hög säkerhetsnivå för passagerare och besättning.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 14 juli 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

När det gäller bestämmelserna om fartyg som medför industripersonal avses lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2024. Avsikten är att bestämmelserna om genomförandet av det ändrade stabilitetsdirektivet ska träda i kraft den 5 december 2024.

Ytterligare information: 

Katja Viertävä, regeringsråd, tfn 0295 342 612, [email protected]