Hoppa till innehåll

Arbetet för att förutse och bereda sig på konsekvenserna av klimatförändringarna stärks inom ministeriets förvaltningsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2024 9.55
Pressmeddelande

Anpassningen till klimatförändringarna innebär att man aktivt prognostiserar, förebygger och hanterar de risker som klimatförändringen medför. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde utvecklas beredskapen för konsekvenserna av klimatförändringarna mångsidigt som en del av verksamheten inom jord- och skogsbruket, vattenhushållningen, landsbygdens utveckling och fiskeri-, vilt- och renhushållningen. Det uppdaterade handlingsprogrammet bidrar till att genomföra den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030.

Klimatförändringarna medför att extrema väderfenomen blir allt vanligare samt orsakar förändrade förhållanden på längre sikt, vilket är en utmaning för verksamhetsförutsättningarna inom livsmedelsproduktionen och naturresursekonomin. Förutom att bromsa klimatförändringarna är det också viktigt att förutse konsekvenserna av klimatförändringarna samt att förebygga riskerna som de medför för att trygga samhällets verksamhet, säkerhet och välfärd. Det nyligen publicerade handlingsprogrammet är en samling av åtgärder genom vilka man inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde förbereder sig på konsekvenserna av klimatförändringarna samt förebygger och hanterar de risker som klimatförändringarna medför.

Jordbrukets klimatresiliens förbättras genom prognostisering och genom att utveckla metoder för att minska störningar och konsekvenserna av klimatförändringarna. Exempel på sådana metoder är diversifiering av odlingen, utveckling av vattenhanteringen på åkrar samt uppföljning och bekämpning av växtskadegörare och djursjukdomar. 

Hanteringen av klimatrisker inom skogsbruket stärks till exempel genom att utveckla beredskapen för skogsskador och skador orsakade av granbarkborre samt diversifiera skogsbruket och skogsanvändningen. Inom vattenhushållningen utvecklas bland annat vattentjänsternas beredskap för störningssituationer samt hanteringen av riskerna för torka. Många av målen och åtgärderna för anpassning till klimatförändringarna främjar också den biologiska mångfalden och mål som anknyter till försörjningsberedskapen. 

Uppdateringen av handlingsprogrammet genomfördes som tjänsteuppdrag av sakkunniga vid jord- och skogsbruksministeriet och olika myndigheter underställda ministeriets förvaltning, särskilt Naturresursinstitutet och Skogscentralen. Genomförandet av programmet har redan inletts och åtgärderna genomförs huvudsakligen som tjänsteuppdrag samt genom resultatstyrning, projekt och program. Som en del av genomförandet av programmet utvecklas samarbetet för hantering av klimatrisker med aktörerna och intressegrupperna inom förvaltningsområdet. Utöver anpassningsarbetet inom förvaltningsområdet svarar jord- och skogsbruksministeriet för samordningen av den nationella anpassningspolitiken i ett omfattande samarbete med olika aktörer.

Handlingsprogram för anpassning till klimatförändringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till 2027 – Riskhantering och konkurrenskraft i ett föränderligt klimat 
 
Annanstans på vår webbplats:
Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2030

Mer information:
Kirsi Mäkinen, naturresursråd, [email protected], 0295 162 104

Natur och klimat