Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

En applikation för insamling av data om fritidsfiske har lanserats – applikationen Omakala innehåller också mångsidiga tjänster som stöder fritidsfiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 10.00
Pressmeddelande

Naturresursinstitutet (Luke) har utvecklat en applikation, Omakala, för insamling av data om fritidsfiske. Den information som samlas in via applikationen används för forskning, planeringen av ett hållbart nyttjande av fiskbestånden och som stöd för beslutsfattandet. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat utvecklandet av Omakala-applikationen.

Applikationen är gratis och ger fiskare bland annat en mångsidig fiskeloggbok, en karta med statens fiskebegränsningar utmärkta och en möjlighet att titta på översiktsdata om till exempel fångstmängder i ett visst vattendrag i takt med att tillräckligt med data samlats in.

– Appen Omakala har utvecklats ur forskningens synvinkel. När vi får in heltäckande data om fritidsfisket och fiskbeståndens tillstånd, kan vi utreda orsakerna till förändringar i fiskbestånden och ta fram högkvalitativ kunskap som stöd för beslutsfattandet, säger Katja Holmala, programdirektör vid Naturresursinstitutet.

Applikationen Omakala finns till för alla intresserade, och att använda den är frivilligt. Den kan laddas ned från Google Play och Apple App Store.

– Vi hoppas att så många som möjligt börjar använda appen. Ju mer data vi får om fiskfångsterna och om fisket, desto mer tillförlitlig blir den kunskap som forskningen tar fram för beslutsfattarna. Det bidrar till att vi kan skydda fiskebestånden där det behövs och möjliggöra mer fiske där det är hållbart, säger Holmala.

Översiktsdata för allmänt bruk

I Omakala syns de exakta fångstuppgifterna endast för den som matat in uppgifterna i applikationen.  För de andra användarna av applikationen syns uppgifterna endast i form av en sammanfattande översikt skapad utifrån flera användares uppgifter. Dessutom producerar Naturresursinstitutet analysrapporter för myndigheternas bruk. Rapporterna innehåller inga personuppgifter, och registrerade observationer syns inte som enskilda uppgifter.

Omakala har utvecklats i samarbete med fritidsfiskare. Applikationen har testats av fiskare i Skärgårdshavet, och deras åsikter har samlats in genom intervjuer. Applikationen kommer också i fortsättningen att utvecklas utifrån respons från fiskarna.

Mer information om tjänsten och användningen av den finns på adressen omakala.fi, och den presenteras också på Jakt- och fiskemässan (Erämessut) i Riihimäki den 9–12 juni. 
Genom information säkerställs att lagstiftningen följer utvecklingen

Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat utvecklandet av Omakala-applikationen med cirka en miljon euro, och utvecklandet av systemet för rapportering av fångster är ett mål som ingår i regeringsprogrammet. Syftet med den lag om fiske som trädde i kraft vid ingången av 2016 är att ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det kommersiella fiskets fångster övervakas noggrant, men fritidsfiskares fångster och fiske finns det mindre uppgifter om. 

– För att ett hållbart fiske ska kunna säkerställas behöver beslutsfattarna noggrannare information om fiskarter som rör sig över stora områden under sin livscykel och om hotade och försvagade fiskbestånd. I bästa fall fungerar applikationen Omakala som en effektiv kommunikationskanal mellan förvaltningen och fiskarna. Förvaltningen får värdefull information av fiskarna som stöd för beslutsfattandet och fiskarna får i sin tur information om bland annat regionala fiskebegränsningar, berättar fiskerirådet Eija Kirjavainen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i tillgänglig information ordna nyttjandet av fiskeresurserna på ett hållbart sätt. Särskilt viktigt är det att få information om hotade arter som är strikt reglerade. För närvarande finns det inte tillgång till tillräckligt med sådan information, och därför bereder jord- och skogsbruksministeriet en ändring av lagen om fiske. I den proposition som är under beredning föreslås att fritidsfiskare ska vara skyldiga att rapportera sin fångst av vissa hotade arter till Naturresursinstitutet. Propositionen ska överlämnas till riksdagen efter att den varit på remiss. Applikationen Omakala kan vara en möjlig kanal för fritidsfiskarna att göra även eventuella lagstadgade fångstrapporteringar.
 

Omakala i ett nötskal

  • En gratis applikation för fritidsfiskare 
  • Kan laddas ned från Google Play och Apple App Store
  • Innehåller en mångsidig fiskeloggbok där uppgifter om fiskarter som på olika sätt fångats eller tillbakasläppts i Finland kan sparas
  • Fiskebegränsningar finns utmärkta på en karta
  • Illustrationer underlättar identifieringen av fiskarter som finns i Finland
  • Aktuella meddelanden om övervakningen av fiskbestånden
  • I takt med att data har samlats in kommer appen att innehålla översikter om fångstmängder och fiskarter enligt vattendrag
  • Frivillig att använda
  • Mer information finns på webbsidan omakala.fi och på Facebook: Omakala

Mer information:

Katja Holmala, Naturresursinstitutet 
Programdirektör
tfn. +358295327206
katja.holmala(at)luke.fi

Kimmo Murto, Naturresursinstitutet 
Projektchef
tfn. +358295328777
kimmo.murto(at) luke.fi

Eija Kirjavainen, jord- och skogsbruksministeriet
Fiskeriråd
tfn. +358295162404
eija.kirjavainan(at)gov.fi

Fiskar
 
Tillbaka till toppen