Hoppa till innehåll

Finland genomför EU:s gemensamma jordbrukspolitik som planerat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 12.18 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 11.26
Pressmeddelande

Den övervakningskommitté som granskar Finlands CAP-plan, det vill säga genomförandet av EU-ländernas gemensamma jordbrukspolitik, sammanträdde den 11 juni i Kotka. CAP-planen framskrider huvudsakligen som planerat. Övervakningskommittén godkände ett förslag till ändring av CAP-planen, som ska lämnas till kommissionen.

Under finansieringsperioden 2023–2027 ligger fokus i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för Finlands del främst på att trygga kontinuiteten i och stärka den aktiva och hållbara livsmedelsproduktionen. CAP-planen framskrider huvudsakligen som planerat. 

Jordbrukarna har visat intresse för att investera i förnybar energi och utveckla miljö- och klimatrelaterade aspekter på sina gårdar. Det har också satsats mycket på energiinvesteringar. Övergången till den nya finansieringsperioden har inneburit mycket nytt att lära och mycket information att sprida, och rådgivningsverksamheten har varit av stor betydelse. Den ekologiska produktionen har inte riktigt uppnått målsättningen. Konsumentefterfrågan har inte ökat enligt förväntningarna och den ekologiska produktionen kan inte växa enbart med hjälp av stöd.
Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2024 för att minska jordbrukarnas administrativa börda leder till vissa ändringar i CAP-planen.  
Ändringsförslaget sänds officiellt till kommissionen genast efter behandlingen i övervakningskommittén.

På landsbygden har det sökts aktivt om stöd av närings-, trafik- och miljöcentralerna för företags- och utvecklingsprojekt, bland Leader-grupperna rentav rekordmycket. Den livliga efterfrågan på finansiering vittnar om framtidstro och en vilja att utveckla näringarna och företagen på landsbygden. 

Övervakningskommittén sammanträdde den 11–12 november i Kotka. Övervakningskommittén för CAP-planen består av en bred sammansättning representanter för olika intressentgrupper. Kommittén övervakar genomförandet av CAP-planen och godkänner ändringsförslag. Läs mer på maaseutu.fi/sv

Mer information: 

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk