Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår lång fredningstid för ål – förordningsändring på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 12.18
Pressmeddelande
Kuva: Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Enligt ett utkast till förordning som jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ska det vara helt förbjudet att fiska ål i Finland vid alla tidpunkter utom i juli. Ålen är klassad som akut hotad. Remissyttranden kan lämnas fram till 28.6.2022.

Genom förordningsändringen genomförs den skyldighet som fastställts i EU-förordningen 2022/109 för att skydda ålen. Skyldigheten innebär att kommersiellt fiske efter ål ska förbjudas i havsområdet under minst tre på varandra följande månader mellan ingången av augusti och utgången av februari. Syftet med förbudet är att täcka perioderna med den största vandringen av ål. 

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att ålen ska vara fredad året om med undantag för juli, dvs. under en betydligt längre tid än vad som krävs enligt EU:s förordning. Fiskeförbudet ska också gälla sötvatten. Motiveringen till förbudet är ålens status som hotad art och dess vandringsbeteende i Finland. Den gällande fredningstiden för ål i Finland (1 oktober–31 januari) täcker inte ålens viktigaste vandringstider.  

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag ska fiske av ål vara tillåtet i juli, som inte är någon betydande vandringstidpunkt för ålen. Under de senaste årtiondena har det planterats ut mycket ål också i vattendrag som inte har någon förbindelse till ålens lekplatser. Dessa utplanteringar främjar alltså inte ålbeståndets livskraft. I juli skulle fisket inriktas särskilt på denna utplanterade ål.

I Finland är ål en sällsynt fångst som fiskas främst av fritidsfiskare. Den årliga fångsten har uppgått till sammanlagt cirka 2 000–10 000 kg, varav hälften fiskats i havet och hälften i sötvatten. Kommersiellt fiske av ål i sötvatten är obetydligt, och i havsområdena har den fångsten under de senaste åren varit under 500 kg per år. Nästan all ål som fångas i Finland härstammar från utplanteringar. 

Genom ändringen fogas till den nationella förordningen också ett informativt tillägg som gäller lax och som hör samman med EU-förordningen 2021/1888. Denna redan gällande EU-förordning begränsar fritidsfiskares fångstmängder av lax i vissa havsområden. Vilka begränsningar som gäller kan kontrolleras på webbplatsen kalastusrajoitus.fi.

Begäran om remissyttranden finns på https://mmm.fi/lausunnolla.

Ytterligare information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, [email protected]

 
Tillbaka till toppen