Hoppa till innehåll

Jord- och skogsbruksministeriet uppmuntrar till att påverka kommissionen för att tillåta handel med sälprodukter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 11.16 | Publicerad på svenska 12.6.2024 kl. 12.25
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har öppnat en enkät om hur väl EU-lagstiftningen om handel med sälprodukter fungerar. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar intressegrupperna att ta vara på möjligheten att göra sin röst hörd i frågan.

Jord- och skogsbruksministeriet välkomnar med glädje EU-kommissionens initiativ att granska ändamålsenligheten med sälhandelsförbudet och konsekvenserna av den lagstiftning som gäller det.

Finland har redan tidigare framfört sin oro till Europeiska kommissionen över de skadliga konsekvenserna av EU-lagstiftningen om förbud mot handel med sälprodukter. Användningen av sälar i småskalig kommersiell verksamhet utan att äventyra sälbestånden har länge hört till den finländska jaktkulturen.  

Sälbestånden i Östersjön har fortsatt att öka stadigt. Det totala beståndet av gråsäl i Östersjön har beräknats uppgå till cirka 57 500–76 700 individer och den genomsnittliga stamtillväxten till drygt 5 procent per år. Det har uppskattats att det finns mer än 20 000 östersjövikare enbart i förvaltningsområdet Bottenviken och Kvarken. Vikarpopulationen i Bottenviken har ökat med knappa 5 procent per år fram till början av 2010-talet, men under de senaste tio åren har resultatet varierat kraftigt på grund av isförhållandena under beräkningstiden.

Det ökade antalet sälar har medfört utmaningar för kustfisket i Finland och även i andra Östersjöländer. De skadliga konsekvenserna av EU-lagstiftningen har också märkts i de länder från vilka sälprodukter som härstammar från jakt som bedrivs av urfolk tidigare har fått föras in på marknaden i EU med stöd av ett undantag.  

Ett mål i regeringsprogrammet är att effektivisera säljakten i havsområden för att trygga bestånden av vandringsfisk och förbättra yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar. I regeringsprogrammet konstateras dessutom att regeringen verkar aktivt inom Europeiska unionen för att Finland ska få dispens för att kommersiellt utnyttja sälprodukter.

Till den finländska jakttraditionen hör att respektera bytet och nyttja det i sin helhet. Husbehovet är så litet att den kommersiella användningen av sälprodukter är en nödvändig förutsättning för att säljägarna ska kunna delta i arbetet med att trygga bestånden av vandringsfisk och förbättra yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar.

”Kommissionens enkät är ett positivt initiativ för att granska hur väl EU-lagstiftningen fungerar och vilka konsekvenser den har. Vi har förberett oss på att vid behov bedriva aktivt påverkansarbete i enlighet med föresatserna i regeringsprogrammet för att se till att kommissionens enkät leder till nödvändiga ändringar i EU-lagstiftningen. Vi kommer att följa frågan noga”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar därför intressegrupperna att vara aktiva, ta vara på möjligheten och påverka Europas gemensamma politik i fråga om handel med sälprodukter. Inbjudan att lämna synpunkter och frågeformuläret finns på kommissionens webbplats. EU:s enkät kan besvaras fram till onsdagen den 7 augusti 2024. Utifrån responsen bedömer kommissionen behovet av att ändra EU-lagstiftningen.

Länkar
Handel med sälprodukter – utvärdering av EU-reglerna (europa.eu)

EU och internationella frågor Fiskar Vilt