Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Med mål om konstruktiv dialog om den nordiska matkulturen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2021 8.31 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 9.49
Nyhet
Naisia ja miehiä yhdessä rennosti ruokailemassa pitkien pöytien ääressä.

Revitaliseringsprocessen med det nordiska köksmanifestet som grund pågår. Målet är att skapa en konstruktiv dialog om den nordiska matkulturen och dess olika drivkrafter för att främja en hållbar livsstil. De nordiska länderna önskar ytterligare stärka sin ställning som föregångare inom hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Kick off -webinariet 27. september samlade över 150 beslutsfattare, utvecklare, professionella, företagare, forskare, utbildare och studeranden inom mat och måltider i Norden.

Främjande av den nordiska matkulturen och dess innovationer är kärnan i det nordiska samarbetet. I och med revitaliseringen är syftet att öppna upp samt fördjupa hållbarhetsperspektiven inom mat och måltider med nordiska köksmanifestet som gemensam värdegrund. Samarbete, nätverkande, dialog och gemensam påverkan är nycklar till framgång. I detta arbete beaktas speciellt den yngre generationens professionella inom mat och måltider, deras idéer för och erfarenheter av hållbarhet.

Norden som föregångare sammanför ansvar för miljö och för hälsa

”Norden som region har alla förutsättningar att bli ledande inom utveckling av hållbara livsmedelssystem, tack vare exempelvis kostråd i världsklass, minimal användning av antiobiotika inom djurhållningen och minskande matsvinn. Inom matsektorns respektive delområden gällande hållbarhet, kan vi dock  förbättra vår verksamhet, till råga på allt tvärvetenskapligt och i samarbete med andra sektorer. Vi förmår sammanföra – och vi behöver sammanföra – såväl ansvar för miljö, som för hälsa.”, framhöll jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i sitt öppningsanförande vid webinariet. Revitaliseringsarbetet har påbörjats med stöd av jord- och skogsbruksministeriet, som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. 

I Norden har vi olika betoning och perspektiv inom livsmedelssystemen exempelvis i fråga om produktionsstruktur – och inriktning, livsmedelspolitik, matkultur och främjande av hållbar utveckling. Den aktuella revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet skapar utrymme för olika tolkningar i de nordiska länderna. Här eftersträvas att mångfalden inom mat och måltider med dess regionala särdrag bibehålls. Samtidigt undersöker närmare hur köksmanifestet kan användas i att skapa framtidens hållbara och hälsosamma livsmedelssystem.


Minister för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist, Finland, betonade matkulturens centrala betydelse för det nordiska samarbetet, dess bränd samt mervärde för tillväxten, upplevelseekonomin, turismen och exporten. ”Jag uppmanar alla aktörer till dialog samt modigt utbyte av erfarenheter och idéer i att främja hållbar livsstil samt skapa ny företagsverksamhet inom olika dimensioner av hållbar utveckling.” Nordiska ministerrådet med dess program såsom Ny Nordisk Mat, olika initiativ och projekt strävar efter att stimulera det nordiska samarbetet och dialogen både mellan livsmedelskedjans aktörer och på tvärs med andra sektorer och värdekedjor.
Nordiska köksmanifestet stärker Norden som gastronomisk region

”Det nordiska köksmanifestet och dess olika matkulturella utvecklingsåtgärder samt samarbetsnätverk, har på olika vis stärkt Norden som en gastronomisk region”, framhöll köksmästare Leif Sörensen, Färöarna, förde talan för de kockar som undertecknat köksmanifestet 2004. I diskussion med de yngre köksmästarna Katja Tuomainen (Finland) och Staffan Naess (Sverige) lyftes vidare fram främjandet av en hållbar matfostran bland barn och unga. Därtill betonades mångprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete för att höja intresset för samt vidareutvekla utbildningen inom mat/lantbruk-, hotell-, och restaurangbranschen med fokus på hållbarhet. Köksmästare Micke Björklund (Åland) poängetarde även i sin hälsning vikten i att stöda utvecklingen av utbildningen. 

Utmaningar och möjligheter för djupare nordiskt samarbete inom olika hållbarhetsperspektiv  

Inspirationstalturerna från de olika nordiska länderna befäste att vi är mer medvetna om våra matval och handlingar samt deras inverkan på vårt välmående i Norden. Samtidigt deltar vi aktivt i uppbyggandet av mer rättvisa livsmedelssystem, som revitaliserar vår matkultur. De nordiska lösningarna inom hållbar utveckling uppfattas redan som ett begrepp i sig, och hållbara verksamhetsmodeller inom mat och måltider är ett bra exempel, även globalt.

Anne Nivíka Grødem, företagsutvecklare, Semersooq Business and Cluster Center (Grönland), belyste olika möjligheter och utmaningar inom hållbart företagande i matbranschen samt destinationsutveckling.

Asta Kristin Sigurdsdottir, verksamhetsledare, Icelandic Toursim Cluster (Island), gav en aktuell översikt om nordisk matturism. ”Vi behöver i större grad uttnyttja den positiva bilden av norden som en välmående region med stort kunnande och innovationer inom mat och måltider samt ren natur och kvalitativa råvaror. Revitaliseringen bör förverkligas i tvärsektoriellt samarbete med aktörer och organisationer med beaktande av att den globala resenärens föränderliga motivationsfaktorer. ”

”I MAD Academy inspirerar vi till nytänkande, förstärker kunnandet och ger verktyg inom hållbar utvekling och ledarskap till unga professionella inom mat – och restaurangbranschen. Härmed försäkrar vi att framtidens ledare, rollmodeller, har den rätta kunskapsbasen för att fatta hållbara beslut med beaktande av såväl personalen, kunderna, företaget, hela värdekedjan samt samhället, berättade Magnus Nilsson, kreativ direktör. Mad Academyn är baserat i Köpenhamn, Danmark och verkar globalt. Värdegrunden för verksamheten återfinns i det nordiska köksmanifestet.

”En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. I Norden arbetar vi intensivt med att minska matsvinn. Vi kan tackla utmaningen genom offentlig-privat partnerskap, forskning och innovationer. De offentliga måltiderna och upphandlingen av livsmedel spelar en central roll i lösningen”, preciserade Elin Aronson-Beis, grundare av FoodLoopz (Sverige). Tillsammans med köksmästare Paul Svensson och svenska livsmedelskedjans aktörer, förverkligar de olika sociala utveklingsprojekt, var man omvärderar kvalitetsbegreppet för mat och livsmedel. 

Beaktar hållbarhet i hela värdekedjan 

”Vid beredningen av programmet för klimatvänlig mat i Finland, betonar vi såväl matproducenternas, konsumenternas, som hela livsmedelssystemets ansvar för hållbarhet. Vi fokuserar på verksamheten efter åkern/sjön/havet/skogen, tonvikten ligger i att minska utsläppen som uppstår vid matkonsumtionen. Här eftersträvas tallriksmodellen som både är klimatsmart och hälsofrämjande.”, upplyser Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. Inblick i praktiska erfarenheter gällande vertikalodling av grönsaker och örter gavs av matföretagare Robert Jordas, Lilla Robbes Trädgård. 

Förvaltaren av matkultur, entreprenören Astrid Regine Nässlander, Höst Matverksted (Norge), uppmanade att revitalisera traditionskunnandet och mathantverket i Norden som en del av hållbarhetsarbetet. Nässlander har övergått från restaurangkök till primärproduktion och  förädling, utbildar i mattraditioner och hantering av vilt, samtidigt som hon deltar aktivt i utvecklandet av lokalsamhället i Nord-Norge. 

Likväl lyfte lektor, doktorand Elisabet Skardhamar Olsen, Universitet på Färöarna, fram betydelsen av den nordiska matkulturen som gräsrotsrörelse och dess synergier för främjande av såväl hållbar livsstil, livsmedelssystem som samhälle. Här identifierades vikten av konstruktiv dialog mellan livsmedelskedjan olika aktörer. ”Det nordiska samarbetet inom livsmedelspolitik skapar grund även för utveckling av livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten.” 

Entreprenör inom mat och bryggeri Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen (Åland) och köksmästare Gustav Eriksson, Silverskär (Åland), gav en praktisk översikt i Ålands hållbara livsmedelsstrategi, lokala Axgan varumärket och dess positiva effekter för utveckling av upplevelser inom mat- och restaurangbranschen i syfte att stärka Åland som resedestination. 

Köksmästare, utbildare inom restaurang, Thorir Erlingsson (Island) och restaurangentreprenör, köksmästare Emelie Qvist Kjeargaard (Danmark) sammanfattade tillsammans med projektledaren Bettina C. Lindfors, Ny Nordisk Mat, webinariets centrala innehåll.  
”Vi har framtidstro för att gemensamt arbeta för en mer hållbar livsstil, modigt över sektorer och landsgränser för revitalisering av nordisk matkultur. Tillsammans skapar vi delaktiga livsmedelssystem genom konstruktiv dialog & nätverk, matfostran och beaktande av olika dimensioner inom hållbar utveckling.”

Vid revitaliseringsprocessens följande steg, fördjupas tematiken i två faciliterade workshops tillsammans med 16 unga föregångare inom mat och måltider. Den första nordiska workshopen ordnas på Åland 8.10.2021, i samband med FM i Mathantverk 2021 evenemanget.

Revitaliseringsprocessen innefattar kick off webinarium, workshops, nätverkstillfällen, dialoger och kommunikation i Norden 2021-2022. Arbetet faciliteras av Ny Nordisk Mat programmet samt jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Kick off webinariet ordnades i tekniskt samarbete med Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Se videoinspelning av kick off webinariet 27.9.2021

Se videoinspelning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs öppningsanförande 27.9.2021

Tilläggsuppgifter:

Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat -programmet, tel. 040 920 9810, [email protected] 
Seija Ahonen-Siivola, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 029 516 2173, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen