Hoppa till innehåll

Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2022 fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 16.22
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för 2022 för direkta jordbruksstöd som finansieras helt av EU. Direktstöd som betalas för 2022 är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för vissa jordbruksgrödor. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 8 juni.

Det sammanlagda beloppet av direkta EU-stöd som betalas ut för 2022 uppgår till cirka 518 miljoner euro. Av det beloppet betalades grund- och förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare samt bidraget för jordbruksgrödor ut till jordbrukarna nästan helt och hållet i december i fjol. Av bidragen för nötkreatur betalades det då ut cirka 40 procent.

I juni betalar Livsmedelsverket ut den resterande posten, det vill säga cirka fem procent av grundstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor. Grundstöd betalas till ett belopp av uppskattningsvis 251 miljoner baserat på aktiva stödrättigheter. Stödrättigheternas värde per hektar är 122,94 euro i stödområde AB och 106,48 euro i stödområde C. Förgröningsstödets maximala belopp i stödområde AB är 78,10 miljoner euro och stödnivån 74,50 euro per hektar, medan det maximala beloppet i stödområde C är 77,16 miljoner euro och stödnivån 64,71 euro per hektar. EU-stödet till unga jordbrukare är i hela landet 82,80 euro per hektar. Det sammanlagda maximala belopp som betalas ut är 10,3 miljoner euro.

Produktionskopplade bidrag

Av det totala beloppet av direktstöd från EU kan det betalas sammanlagt 101,43 miljoner euro i produktionskopplat stöd. Av detta belopp betalas 49,73 miljoner euro som stöd för nötköttsproduktion, 32 miljoner euro för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro för får- och getköttsproduktion och 16,9 miljoner euro för vissa jordbruksgrödor. 

Enhetsnivåerna i euro per djur eller hektar beräknas så att de maximibelopp som står till förfogande för bidragen fördelas på det sammanlagda antalet djur eller hektar som berättigar till bidraget. 

På grund av kommissionens skärpta krav ändrades villkoren för djurbidragen för 2022 jämfört med tidigare år. Bland annat förkortades perioden för beräkning av bidragsberättigande djur, så att den sträckte sig från den 1 april till den 31 december 2022. Det genomsnittliga bidragsberättigande djurantalet baserar sig på uppgifterna i nötkreatursregistret och beräknas genom att djurens bidragsberättigande dagar på gården räknas samman och divideras med 275. 

En förändring jämfört med tidigare år är också att de bidragsberättigande dagarna för mjölkkor, dikor, dikokvigor och tackor i fjol kunde beaktas endast för en stödsökande. Om ett djur under stödåret hade flera innehavare, beaktades de bidragsberättigande dagarna för djuret när det genomsnittliga antalet djur räknas ut endast för den tid som djuret var i den senaste innehavarens besittning. Bidragen för slaktdjur betalas på samma sätt som tidigare på basis av slaktkroppar.

I fjol genomfördes inte det avdrag på 1–2 procent från EU:s direktstöd som tidigare har gjorts med anledning av finansiell disciplin och överförts till EU:s krisfond för den gemensamma jordbrukspolitiken. Före utbetalningen görs på samma sätt som tidigare en linjär eller schablonmässig minskning på cirka 0,1 procent vid överskridande av det maximala beloppet av direktstöd.

Produktionskopplade bidrag betalas enligt följande belopp:

EU:s produktionskopplade bidgrag för 2022

Tabell: EU:s produktionskopplade bidrag för 2022

Syftet med EU:s jordbrukarstöd är att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuitet i EU:s nordligaste odlingsområden. Fortsatt jordbruksproduktion i hela Finland tryggar också landsbygdens livskraft. 

Jordbrukarstöden beviljas inte utan motprestation, utan för att beviljas dem förutsätts att jordbrukaren följer bland annat klimat- och miljökrav och minimikrav som gäller livsmedelssäkerhet och livsmedlens hälsoeffekter.

Ytterligare information:
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248
E-post: [email protected]