Hoppa till innehåll

Stödnivåerna och villkoren för EU:s jordbruksstöd har fastställts för ansökningsåret 2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.05
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde stödnivåerna och villkoren för 2023 för det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, stödet för miljösystem för åtgärden mångfaldsväxter och bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöd och bidrag i december och i den första betalningsposten betalas cirka 95 procent av dessa stöd.

Statsrådet fastställde de stödnivåer för ansökningsåret 2023 som Livsmedelsverket ska använda vid utbetalningen av den första betalningsposten för de arealbaserade stöd som helt finansieras av EU. Utifrån uppgifterna i stödansökningarna fastställdes stödnivåerna för det grundläggande inkomststödet, stödet för miljösystem för åtgärden mångfaldsväxter och de produktionskopplade bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter till en nivå som skiljer sig något från vad som meddelades på våren. 

Stödnivån för det grundläggande inkomststödet är 136,84 euro per hektar i stödområde AB och 117,03 euro per hektar i stödområde C. Jämfört med vad som fastställdes i våras minskade stödnivån för stödområde AB med 1,72 euro per hektar och för stödområde C med 1,76 per hektar. Den sammanlagda arealen för vilken stöd för mångfaldsväxter söktes överskred avsevärt den förväntade arealen. Därför minskades stödnivån för stödet för miljösystem när det gäller åtgärden mångfaldsväxter med 30 euro per hektar och uppgår nu till 270 euro per hektar. Stödnivåerna för omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare och stödet för miljösystem för åtgärderna naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar ändras inte jämfört med vad som meddelades i januari. 

I den första betalningsposten betalas stödet för miljösystem inte för åtgärden växttäcke vintertid, eftersom de arealer som behövs för detta meddelas först i januari 2024. En bestående ändring har gjorts i fråga om stödkravet om att permanent gräsmark ska bevaras på arealen. Om man ansöker om stöd för växttäcke vintertid för en areal med permanent gräsmark får arealen inte plöjas förrän den 1 maj. Tidigare var kravet att marken skulle vara obearbetad fram till den 16 maj.
I den första betalningsposten kommer sammanlagt 324 miljoner euro att användas för det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare och stödet för miljösystem. 

Bidraget för stärkelsepotatis uppgår till högst 3,7 miljoner euro och 650 euro per hektar. Jämfört med det som tidigare fastställts kan bidraget höjas upp till sin maximala nivå, eftersom odlingsarealen understeg det mål på 6 700 hektar som satts upp i Finlands CAP-plan. Den bidragsberättigande arealen i år är drygt 5 500 hektar. Till bidraget för specialväxter används högst 13,2 miljoner euro och bidraget är 115 euro per hektar. Bidraget sänktes jämfört med det som tidigare föreskrivits, eftersom den totala bidragsberättigande arealen överstiger det mål på 90 100 hektar som satts upp i CAP-planen. Arealen i år är över 114 000 hektar. Bidragsberättigande arealer är odlingsarealer med sockerbeta, bovete, linser, åkerärta, bondböna, sötlupin, höstrybs, höstraps, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra. Inom stödområde AB betalas bidrag för specialväxter för odlingsarealer med frilandsgrönsaker. 

Den första betalningsposten för EU:s djurbidrag utgör 70 procent av bidraget och betalas i februari 2024. Bidragets djurspecifika nivåer fastställs i slutet av januari. 

I slutet av våren 2024 kommer de slutliga stödnivåerna för direktstöden som helt finansieras av EU ännu att ses över när alla ansöknings- och övervakningsuppgifter är tillgängliga. De direkta stöden betalas ut senast före utgången av juni. 

Mer information om utbetalningen av stöden och bidragen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer om promemorian.

Ytterligare information:
Riikka Knaapi, specialsakkunnig (stöd för miljösystem), tfn 029 516 2001
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig (grundläggande inkomststöd), tfn 029 516 2138
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 029 5162304 (bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5162248

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi.