Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att möta demografiska utmaningar inom ordnandet av grundläggande utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2024 15.12
Pressmeddelande

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en bred arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till hur man kan möta de nuvarande och framtida utmaningarna med befolkningsutvecklingen inom ordnandet av grundläggande utbildning. Utredningen hänför sig till målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

- I regeringsprogrammet betonas att det viktigt att hela Finland förblir livskraftigt. Skillnaderna mellan kommuner, städer och regioner är även i fortsättningen en resurs för det finländska samhället. Varje kommun måste kunna säkerställa ett jämlikt tillgodoseende av barnens grundläggande kulturella rättigheter, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen ska ta fram en strategisk vision för utvecklingen av ordnandet av den grundläggande utbildningen för att stärka tillgodoseendet av barnets rättigheter, även om antalet barn som deltar i den grundläggande utbildningen minskar.

Utgångspunkten för arbetet är att säkerställa att barnets rätt till utbildning tillgodoses så jämlikt som möjligt i hela landet. Arbetsgruppen beaktar i sitt arbete hur förändringarna i antalet barn påverkar förutsättningarna att ordna grundläggande utbildning. I största delen av landet minskar antalet barn kraftigt, men i vissa kommuner ökar det. Samtidigt ökar antalet barn med invandrarbakgrund i synnerhet i huvudstadsregionen och i vissa andra stora och medelstora städer.

Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till hur man kan stärka samarbetet mellan utbildningsanordnarna, säkerställa utbildningens tillgänglighet, införa kriterier för ordnandet av grundläggande utbildning, förnya kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen, utveckla det kunskapsunderlag som behövs samt genomföra andra nödvändiga reformer. 

Arbetsgruppen bereder också ett förslag till utveckling av utbildningssystemet, lagstiftningen och finansieringen för att svara på de utmaningar som befolkningsutvecklingen medför. Arbetsgruppen bedömer dessutom möjligheterna att utnyttja distansundervisning i den grundläggande utbildningen med stöd av noggrant avgränsade bestämmelser, exempelvis i undervisningen i valfria språk, samt andra innovativa sätt att ordna grundläggande utbildning med beaktande av barnets rättigheter och bästa. I arbetet beaktas också de språkliga rättigheterna.

Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen från undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.3.2024–31.12.2025. Arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag till fortsatta åtgärder för ministerarbetsgruppen för barn, unga och familjer senast den 31 januari 2026.

Mer information:

  • Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, tfn 02953 30258 
  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 02953 30032

Mer information om projektet