Hoppa till innehåll

En arbetsgrupp som bereder en plan för FoU-finansieringen inleder sitt arbete

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2023 9.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för de följande åtta åren. Arbetsgruppens mandatperiod är den 20 oktober 2023–30 maj 2024.

Regeringen har som mål att höja FoU-utgifternas andel från nuvarande knappa tre procent till fyra procent av Finlands BNP före 2030. I enlighet med detta mål och den gällande FoU-finansieringslagen ökar statens FoU-finansiering till 1,2 procent av bruttonationalprodukten till 2030 förutsatt att den privata sektorns insatser täcker två tredjedelar av FoU-utgifterna.

– Regeringens mål är att åter styra in Finland på ett tillväxtspår. Det här kan vi uppnå genom kunniga och kreativa människors arbete, högklassig forskning och kommersiella innovationer. Detta kräver också att större företag satsar mer på FoU-verksamhet och att även fler små och medelstora företag börjar göra det. Genom att öka finansieringen och främja en attraktiv verksamhetsmiljö strävar vi efter att göra FoU-verksamheten allt mer tilltalande för företag, säger näringsminister Wille Rydman.

– Trots det mycket svåra ekonomiska läget har regeringen förbundit sig att göra historiskt stora satsningar på forskning och produktutveckling. Det behövs en långsiktig plan för att vi ska kunna fatta effektiva beslut om fördelningen av finansieringen och nå våra ambitiösa mål, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Regeringen har i sitt arbete förbundit sig till de principer som den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI) har fastställt. Dessa är förutsebarhet och långsiktighet, hävstångseffekt, ett helhetsbetonat grepp, vetenskapens frihet samt forskning och utbildning av hög kvalitet, genomslag, konkurrenskraft, samarbete, internationalism, medvetenhet om globala utmaningar samt teknik- och branschneutralitet. FoU-finansieringen fördelas med beaktande av dessa principer.

I arbetsgruppen ingår företrädare för de centrala ministerierna, Finlands Akademi, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Finlands universitetsrektorers råd Unifi, sammanslutningen av forskningsinstitut Tulanet, Finlands Näringsliv, Teknologiindustrin rf och Företagarna i Finland. Forsknings- och innovationsrådet leder beredningen av planen.

Beslut om tillsättande

Mer information:

  • Maija Lönnqvist, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 105
  • Erja Heikkinen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101
  • Harri Länsipuro, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 305
  • Riina Vuorento, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 363