Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i läsårsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 12.53
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen i fråga om läsårsavgifter och ansökningsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES. Dessutom föreslås preciseringar i bestämmelserna om uppdragsutbildning.

De läsårsavgifter som tas ut hos högskolestuderande från länder utanför EU och EES inom examensutbildning på främmande språk ska enligt förslaget i fortsättningen täcka kostnaderna för ordnandet av utbildningen. Genom lagändringarna genomförs den föresats i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering enligt vilken regeringen tar steg mot läsårsavgifter som täcker alla kostnader för studerande från länder utanför EU och EES.

– Syftet med de heltäckande läsårsavgifterna är att förbättra högskolornas ekonomiska situation och få de utlänningar som studerar här att stanna kvar i Finland, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

De som kommit till landet med uppehållstillstånd för studerande förblir enligt förslaget skyldiga att betala läsårsavgift, även om de ändrar sitt uppehållstillstånd till exempel till uppehållstillstånd på grund av arbete. Det föreslås att det till universitetslagen och yrkeshögskolelagen fogas ett undantag, enligt vilket de som får tillfälligt skydd i fortsättningen inte behöver betala läsårsavgift.
Det föreslås att det införs en ansökningsavgift för medborgare i länder utanför EU och EES. Syftet är att minska antalet oövervägda ansökningar av låg kvalitet som sysselsatt högskolorna.

– Genom dessa ändringar underlättar vi högskolornas administrativa börda. För närvarande får högskolorna ett stort antal ansökningar till exempel från personer som inte har den grundutbildning som krävs i Finland. Varje ansökan måste behandlas och detta kräver resurser från högskolorna, konstaterar Multala.

Det föreslås också att bestämmelserna om uppdragsutbildning preciseras. Högskolorna ska se till att rättigheterna och skyldigheterna för dem som deltar i uppdragsutbildning har angetts i avtalet om uppdragsutbildning och att de som deltar i uppdragsutbildningen känner till dem. Enligt förslaget får en högskola inte heller ordna uppdragsutbildning om beställarens syfte är att i form av vinstdrivande affärsverksamhet förmedla studerande till högskolan som examensstuderande.

– Inom uppdragsutbildningen har det framkommit missbruk där den studerande på grund av beställarens försummelser har blivit betalningsskyldig och därigenom hamnat i en orimlig situation. Vi preciserar lagstiftningen så att sådan verksamhet inte längre är möjlig.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 2024. Bestämmelserna om ansökningsavgift och uppdragsutbildning ska dock träda i kraft först den 1 augusti 2025 och bestämmelserna om storleken på läsårsavgifterna den 1 augusti 2026.

Mer information:

  • Henna Närhi, regeringsråd, tfn 0295 330 006
  • Emmi Venäläinen, forsknings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn  050 453 2773