Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Nya riktlinjer för mediekompetens offentliggjorda

Undervisnings- och kulturministeriet 16.12.2019 10.00
Pressmeddelande
Barn läser e-bok.

Det huvudsakliga målet för riktlinjerna för mediekompetens är att det ska ordnas omfattande, högklassig och systematisk mediefostran i Finland. Visionen är att varje människa får bättre möjligheter att utveckla sin mediekompetens som ett resultat av ett starkt arbete för mediefostran i Finland. I riktlinjerna presenteras flera åtgärdsförslag som stöder uppnåendet av målen.

Riktlinjerna syftar till att förtydliga aktörsfältet inom mediefostran och att beskriva de starka sidorna, värderingarna och principerna i mediefostran i Finland. Dessutom lyfter man fram utvecklingsobjekt och samhälleliga, kulturella och tekniska utvecklingstrender som påverkar dessa.

Målet är att alla människor ska ha bättre möjligheter att utveckla sin mediekompetens i Finland. En bred mediekompetens som främjar ett meningsfullt och gott liv är en medborgerlig kompetens som hör till alla. Mediekompetens främjas och stöds genom högklassig, systematisk och heltäckande mediefostran. I praktiken är mediefostran målinriktad, etisk och hållbar. Mångsidig mediefostran planeras, genomförs och utvecklas av många olika aktörer i brett samarbete. Högklassig mediefostran strävar efter att främja de mänskliga rättigheterna, jämställdheten och jämlikheten samt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Riktlinjerna för mediefostran stöder utvecklingsarbetet inom mediefostran och planeringen av verksamheten. Målgruppen för riktlinjerna är aktörer inom alla samhällssektorer som i vid bemärkelse främjar, stöder, forskar i och genomför mediekompetens och mediefostran.

Riktlinjerna har utarbetats som en del av det tväradministrativa mediepolitiska programmet. Nationella audiovisuella institutet (KAVI) beredde riktlinjerna i samarbete med ministeriet och aktörer inom mediefostran. I beredningen av riktlinjerna utnyttjades webbenkäten om nuläget och framtiden i fråga om mediefostran, resultaten från workshoppar kring planering av mediefostran som ordnades i sju olika städer samt intervjuer med professorer.

  • Publikationen Mediekompetens i Finland. Nationella riktlinjer för mediefostran kommer att publiceras senare på svenska.

Mer information:

- kulturrådet Laura Mäkelä (UKM), tfn 02953 30222

- biträdande direktör Saara Salomaa (KAVI), tfn 02953 38014

Hanna Kosonen Kultur Utbildning
Tillbaka till toppen