Hoppa till innehåll

Förslaget till ändring av strafflagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 12.28
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har det beretts en proposition med förslag till ändring av strafflagen. Ändringarna gäller att göra könsstympning av kvinnor och flickor och förberedelse till kvinnlig könsstympning straffbara, att revidera bestämmelserna om preskription av åtalsrätten för uppsåtligt brott mot liv samt att upphäva lagens bestämmelse om barnadråp. Lagförslagen är nu på remiss.

I denna proposition föreslås det att kvinnlig könsstympning och förberedelse till kvinnlig könsstympning ska bli straffbara gärningar genom separata bestämmelser i strafflagen. Förberedelse kan till exempel innebära att en kvinna eller en flicka förs utomlands för könsstympning eller på något annat sätt tvingas till könsstympning. I fråga om könsstympning och förberedelsebrott som riktar sig mot flickor under 18 år föreskrivs det om en särskild tidpunkt då preskriptionstiden för åtalsrätten börjar, så att offret efter att ha uppnått myndighetsåldern har tillräckligt med tid för att få ärendet prövat och gärningsmännen kan ställas till svars. Syftet med propositionen är att stärka skyddet för kvinnors och flickors liv och hälsa samt deras fysiska integritet och sexuella självbestämmanderätt. 

Dessutom föreslås det att bestämmelserna om straffrättslig preskription av åtalsrätten ändras så att dråp i fortsättningen är ett brott som inte preskriberas. På detta sätt vill man säkerställa att bestämmelserna om straffrättslig preskription inte hindrar att gärningsmannen ställs till svars, även om brottet klaras upp först efter en mycket lång tid. När det gäller försök till dråp föreslås det inga ändringar i preskriptionen av åtalsrätten.

I propositionen föreslås det också att strafflagens bestämmelse om barnadråp ska upphävas som obehövlig. På gärningar som motsvarar barnadråp tillämpas i fortsättningen strafflagens allmänna bestämmelser om uppsåtliga brott mot liv. 

Genom propositionen genomförs en del av de mål i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering som gäller en trygg och kristålig rättsstat. 

Lagändringarna ska träda i kraft så snabbt som möjligt. Utlåtanden om propositionen kan lämnas i utlåtandetjänsten fram till den 23. maj 2024. 

Mer information:
Sini Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected] 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram