Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2022

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 11.26
Pressmeddelande

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt en miljard euro 2022. Detta är 15,6 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år, när valutgifterna inte beaktas. Tillägget riktas till att stärka justitieförvaltningens basfinansiering.

Kortare rättegångstider

Antalet ärenden som är anhängiga vid domstolarna har belastat domstolarna och förlängt anhängighetstiderna. För att rättegångarna ska bli smidigare och realiseringen av straffansvaret tryggas på ett bättre sätt föreslår justitieministeriet en nivåförhöjning på 10,3 miljoner euro för domstolarna och tilläggsfinansiering på 1,6 miljoner euro för Åklagarmyndigheten.

En koncentrering av mottagandet av bevis i rättegångar till tingsrätterna och upptagning av bevisningen för hovrättsbehandlingen kräver tekniska reformer. Justitieministeriet föreslår tilläggsfinansiering av engångsnatur på 2,7 miljoner euro för planering och upprättande av ett videoupptagningssystem 2022.

För Åklagarmyndigheten och domstolarna föreslås ett tilläggsanslag på 677 000 euro för att man ska kunna förbereda sig på att antalet fall ökar när olaga hot blir ett brott som hör under allmänt åtal, om hotet riktar sig mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Ändringen av strafflagen träder i kraft den 1 oktober 2021. 

Förbättring av säkerheten i fängelserna

För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås tilläggsfinansiering på 6,6 miljoner euro. Anslaget ska användas dels till att minska fångvakternas ensamarbete, dels till satsningar på att de kvinnliga fångarnas särskilda behov ska kunna beaktas bättre än för närvarande.

För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ett tillägg på 2,7 miljoner euro för att förbjuda rökning i slutna fängelser i enlighet med regeringens proposition. Tilläggsfinansiering behövs för att ordna och övervaka rökning samt för stödåtgärder som syftar till att få fångar att sluta röka.

Välfärdsområdesval 2022

Välfärdsområdesval förrättas 2022 och de totala kostnaderna för valet uppgår till 11,9 miljoner euro. För beredningen av välfärdsområdesvalet har redan reserverats 4,1 miljoner euro för 2021. För 2022 föreslås således ett tillägg på 7,8 miljoner euro.

Finländarnas ekonomiska kunnande förbättras 

Strävan är att bättre än tidigare förebygga och minska överskuldsättning och anknytande problem. I enlighet med riktlinjerna från regeringens halvtidsöversyn inrättas en funktion som ska samordna samarbetet mellan aktörer som stöder medborgarnas ekonomiska kunnande. För att inrätta en funktion i anslutning till rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning föreslås ett tillägg på 1 miljon euro.

Uppmärksamhet fästs vid dataskyddet och lagberedningens kvalitet 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har föranlett fler anmälningar om personuppgiftsincidenter än väntat till dataombudsmannens byrå. För behandlingen av dem och främjandet av certifieringar av informationssäkerhet föreslås ett tillägg på sammanlagt 265 000 euro.
Det föreslås ett tillägg på 1 miljon euro till justitieministeriets anslag för att säkerställa ett effektivt genomförande av regeringsprogrammet och kvaliteten på lagberedningen vid statsrådet.


Justitieministeriets förslag till budget för 2022 (pdf) (på finska)
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2022 (på finska) 

Ytterligare information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 119, [email protected]

 
Tillbaka till toppen