Hoppa till innehåll

Reformen av konsumentskyddslagen skärper reglerna för telefonförsäljning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 15.04
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i konsumentskyddslagen. Syftet med reformen är att genomföra Europeiska unionens så kallade Omnibusdirektiv som förbättrar och moderniserar konsumentskyddet. Avsikten är att samtidigt skärpa bestämmelserna om hem- och telefonförsäljning i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Enligt regeringspropositionen ska vissa bestämmelser i konsumentskyddslagen i fortsättningen också gälla avtal där konsumenten i stället för att betala en avgift har förbundit sig att lämna ut sina personuppgifter till företaget. Konsumentskyddslagen ska också gälla marknadsföring av sådana avtal.

Även bestämmelserna om skyldighet att lämna ut information till konsumenterna preciseras. Enligt förslaget ska det till exempel när en vara säljs till nedsatt pris av marknadsföringen också framgå det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Konsumenterna ska dessutom informeras om huruvida de recensioner från konsumenter som publiceras på nätet är korrekta, det vill säga om de faktiskt kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkten. Det ska också anges hur detta har säkerställts.

I fortsättningen ska konsumenten också ha rätt till prissänkning och skadestånd, om till exempel marknadsföringen har varit aggressiv eller vilseledande.

Telefonförsäljning ska bekräftas skriftligen 

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att telefon- och hemförsäljning ska regleras striktare. För att förbättra konsumentskyddet föreslås det att ett skriftligt bekräftelseförfarande införs vid telefonförsäljning. Detta innebär att företaget efter samtalet ska lämna sitt anbud till konsumenten skriftligen. Om konsumenten efter telefonsamtalet inte skriftligen godkänner anbudet, är avtalet inte bindande för konsumenten. Om företaget försummar att tillämpa bekräftelseförfarandet kan företaget enligt propositionen påföras en påföljdsavgift.

Konsumentens ångerrätt utvidgas också vid hemförsäljning. Konsumenten ska ha ångerrätt också när det gäller avtal om varor som har tillverkats enligt konsumentens krav, om avtalet har ingåtts under ett hembesök som konsumenten inte själv har begärt. I praktiken har konsumenterna stött på svårigheter, särskilt vid hemförsäljning, när renoveringstjänster har sålts tillsammans med måttbeställda varor.

– Att förbättra konsumenternas ställning är en central del av regeringsprogrammet. Genom att skärpa regleringen av telefon- och hemförsäljning vill vi ta itu med de problem som har förekommit och på så sätt stärka konsumentskyddet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ändringarna avses träda i kraft den 28 maj 2022, då direktivet blir tillämpligt. Avsikten är att de ändringar som gäller telefonförsäljning ska träda i kraft i början av december.

Konsekvenserna av lagstiftningen utvärderas om två år, särskilt i fråga om tidningarnas telefonförsäljning.

Mer information: 

Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 015 [email protected] (tjänstledig från 21.2.2022)
Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)