Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Anvisningarna till myndigheterna om rättigheterna och förmånerna för personer som flytt från Ukraina preciserades den 29 april

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 15.52
Nyhet

Inrikesministeriet har i samarbete med andra ministerier och myndigheter uppdaterat promemorian om frågor som gäller vistelse i Finland för personer som flytt från Ukraina. Promemorian är avsedd att vara en anvisning särskilt för myndigheterna. Utifrån den kan myndigheterna också utarbeta närmare anvisningar.

Den uppdaterade promemorian innehåller preciseringar av tillståndspraxis i fråga om personer som flytt från Ukraina. Det gäller till exempel ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband, prioritering av olika grunder för uppehållstillstånd samt eventuella fortsatta tillstånd i ett senare skede, när direktivet om tillfälligt skydd inte längre tillämpas i EU.

Också riktlinjerna om rätten för personer som sökt tillfälligt skydd att arbeta, som uppdaterades tidigare i april, har beaktats. För närvarande har personer som sökt tillfälligt skydd rätt att arbeta så snart deras ansökan om tillfälligt skydd har registrerats. Sökandena behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta.

Nya avsnitt om identifiering av människohandel och spårande av ett barns föräldrar

Till promemorian har fogats ett nytt avsnitt om identifiering av människohandel och annat utnyttjande. Identifieringen är viktig för att offren ska få den hjälp och de tjänster de behöver och för att de ska ha möjlighet att frigöra sig från utnyttjandet och få sina rättigheter tillgodosedda.
Vid uppdateringen har man dessutom tagit hänsyn till vad som är till fördel för barn utan vårdnadshavare. Migrationsverket måste utreda om barnet har kontakt med föräldern och i mån av möjlighet hjälpa till att återupprätta kontakten.

Noggrannare information om mottagningstjänster

Migrationsverket har berett en temporär verksamhetsmodell med hjälp av vilken kommunerna kan få ersättning för kostnaderna för ordnande av inkvartering och mottagningstjänster för personer som får tillfälligt skydd. Kommunerna har möjlighet att erbjuda personer som omfattas av tillfälligt skydd mottagningstjänster utan att kommunen inrättar en flyktingförläggning. Till promemorian har det fogats information om verksamhetsmodellen.

Utgångspunkten är att förläggningarna ordnar försörjningen för och omsorgen om personer som får tillfälligt skydd eftersom personer som omfattas av tillämpningsområdet för mottagningslagen inte har en officiell hemkommun i Finland. En person som får tillfälligt skydd kan dock få hemkommun till exempel om hans eller hennes familjemedlem sedan tidigare har hemkommun i Finland. I promemorian ingår en precisering om att ifall en person som får tillfälligt skydd får en hemkommun, upphör hans eller hennes rätt till mottagningssystemets tjänster.

Promemorian uppdateras och riktade anvisningar utarbetas efter behov

I utarbetandet av promemorian har deltagit inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Migrationsverket, Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Folkpensionsanstalten.

Den nya migrationssituationen kräver att myndigheterna kontinuerligt bedömer läget och löser eventuella problem. Praxisen preciseras och görs smidigare hela tiden.

Promemorian uppdateras i takt med att preciserande anvisningar färdigställs i samarbete mellan myndigheterna. Diskussionen om behoven av anvisningar fortsätter i den samordningsgrupp som inrikesministeriet har tillsatt. De myndigheter som deltar i arbetet informerar sina kontaktgrupper om uppdateringar och ytterligare anvisningar. En aktuell version finns tillgänglig på samordningsgruppens webbplats.

 
Tillbaka till toppen