Hoppa till innehåll

De förebyggande åtgärderna mot våldsbejakande extremism och radikalisering framskrider

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 8.48
Pressmeddelande 19/2021
Människor går ner på gatan.

Arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering har framskridit väl trots coronapandemin, konstateras det i en årsrapport.

Den nationella samarbetsgruppen för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism utarbetar årligen en rapport om hur åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism framskrider. I rapporten ingår uppgifter om hur arbetet har framskridit och hur de mål som anges i åtgärdsprogrammet har uppnåtts i Finland under 2020.

När det gäller våldsbejakande extremistisk verksamhet och radikalisering redogör man i rapporten noggrannare för verksamheten på lokal nivå samt för hur olika radikaliserade extremiströrelsers rekryteringsåtgärder har identifierats och vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga till exempel ungas deltagande i extremistisk verksamhet. I rapporten granskas också främjandet av säkerheten i religiösa samfunds lokaler. 

–  Åtgärderna för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering har granskats med tanke på olika myndigheter, såsom polisen, undervisningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet och fängelserna. Rapporten innehåller också uppgifter om hur organisationerna har deltagit i verksamheten, berättar arbetsgruppens ordförande Tarja Mankkinen från inrikesministeriet.

De förebyggande åtgärderna har framskridit väl trots de exceptionella förhållandena

I rapporten framkommer tydligt att de förebyggande åtgärderna har framskridit väl trots de exceptionella förhållandena.

– Coronapandemin påverkade i fjol all myndigheters och organisationers verksamhet. Trots detta har de åtgärder som slagits fast i åtgärdsprogrammet genomförts rätt bra och heltäckande som helhet, konstaterar Mankkinen.

På grund av det exceptionella året har dock exempelvis samarbetet kring förebyggande verksamhet inte kunnat ske ansikte mot ansikte lika effektivt som tidigare. 

– Den exceptionella tiden har utmanat myndigheter och olika aktörer att överväga alternativa metoder för att genomföra förebyggande åtgärder. Exempelvis har digitala kanaler använts mer aktivt än tidigare för informationsutbyte och utbildning. Även olika slags material utarbetades digitalt i fjol, tillägger Mankkinen. 

Finland är det enda landet i  Europa som sammanställer en årlig rapport

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism godkändes i december 2019 genom ett principbeslut av statsrådet. Åtgärdsprogrammet innehåller de nationella målen och de förvaltningsövergripande förebyggande åtgärderna för 2019–2023.  I principbeslutet förutsätts att det varje år sammanställs en rapport om genomförandet av programmet och om dess resultat.

Många europeiska länder har sina egna åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande extremism och radikalisering, och samarbetet inom EU är intensivt. Finland är tills vidare det enda land som sammanställer en offentlig rapport om resultaten och genomförandet. 

– På samma sätt som i fråga om olika brottsfenomen och problem i allmänhet lönar det sig att tala öppet också om våldsbejakande extremism och radikalisering och på så sätt synliggöra olika risker och öka människornas medvetenhet om ämnet. Genom att öka människornas medvetenhet och kunskap kan man förebygga att människor stöder våldsamma extremistiska rörelser, deras verksamhet och idéer, säger Mankkinen. 

Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med myndigheter, organisationer och föreningar, och det styr den förebyggande verksamheten nationellt och lokalt. I genomförandet deltar också forskare och religiösa samfund.

I Finland har man sedan 2012 systematiskt förebyggt våldsbejakande radikalisering och extremism i samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och andra aktörer. Resultaten av arbetet rapporteras regelbundet till dem som deltar i verksamheten, beslutsfattarna och allmänheten genom att utarbeta en årlig rapport som är offentligt tillgänglig. Länk till den färska rapporten nedan. 

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]