Hoppa till innehåll

En proposition som gäller införande av ett gränsförfarande har sänts på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2024 14.24 | Publicerad på svenska 12.2.2024 kl. 15.36
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till proposition som gäller införande av ett gränsförfarande på remiss. Gränsförfarandet innebär att ansökningar från asylsökande som anlänt till landet effektivt kan behandlas i närheten av gränsen.

Syftet med propositionen är att i enlighet med regeringsprogrammet införa ett gränsförfarande enligt EU:s förfarandedirektiv så att handlingsutrymmet i direktivet utnyttjas fullt ut och på det sätt som situationen kräver. 

I gränsförfarandet är det fråga om ett asylförfarande. Det kan tillämpas på asylansökningar som lämnas in vid eller i närheten av EU:s yttre gräns och som bedöms vara sannolikt ogrundade. Utöver östgränsen är till exempel internationella flygplatser yttre gränser i Finland. Enligt lagutkastet kan gränsförfarandet tillämpas i alla migrationssituationer, inte enbart vid omfattande flyktinginvandring eller instrumentaliserad inresa.

Vid normal behandling av asylärenden har de sökande möjlighet att fritt röra sig i Finland. I gränsförfarandet ska de sökande vistas vid eller nära gränsen under behandlingen av ansökan. I praktiken måste sökanden stanna på området för den förläggning som anvisats sökanden. Syftet med förfarandet är att effektivisera prövningen av ansökningar som saknar grund och återsändandet av sökande som fått avslag på sin ansökan. Dessutom förebygger man att asylsökande förflyttar sig från en medlemsstat till en annan.

I propositionen, som inrikesministeriet berett, föreslås det också att det i utlänningslagen tas in de grunder för påskyndat förfarande enligt förfarandedirektivet som ännu inte har tagits in i lagen. Ett påskyndat förfarande innebär i praktiken att en sökande som fått avslag på sin ansökan kan återsändas snabbare än vid det normala asylförfarandet. Det påskyndade förfarandet kan i fortsättningen tillämpas bland annat på sådana sökande som får avslag på sin ansökan och som kan anses utgöra en fara för Finlands nationella säkerhet eller allmänna ordning. Förfarandet kan också tillämpas på nya ansökningar. Genom de föreslagna ändringarna säkerställs dessutom att den nationella lagstiftningen bättre motsvarar förfarandedirektivet.

Gränsförfarandet löser inte situationen vid östgränsen men ger ytterligare verktyg för migrationshantering

Sedan i fjol somras har Ryssland använt instrumentaliserad inresa för att påverka Finland. Även om gränsförfarandet är ett ytterligare verktyg för migrationshantering, är det inte i sig ett svar på situationen vid östgränsen.  Före utgången av januari hade cirka 1 300 personer anlänt från Ryssland till Finland över östgränsen utan att uppfylla villkoren för inresa. Utifrån Migrationsverkets gallring och statistik har det bedömts att cirka 100 av de inresande skulle ha styrts till gränsförfarandet.

Remissbehandlingen pågår till den 26 februari 2024.  

Ytterligare information:

Eeva-Maija Leivo, specialsakkunnig, [email protected] 
Sanna Montin, ledande sakkunnig, [email protected] 


Korrigering i texten 17.4.2024 kl. 9.44. Fjärde styckets första mening, hänvisning till andra EU-områden tagits bort.
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram