Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2020 16.18 | Julkaistu suomeksi 16.1.2020 klo 9.15
Tiedote 1/2020
Euroopan unionin lippu.

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jolla EU:n rahoitustietodirektiivi pannaan täytäntöön kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää mm. pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten.

Direktiivi annettiin 20.6.2019 ja jäsenvaltioiden tulee saattaa voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1.8.2021.

Rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Keskitetyillä pankkitilirekistereillä tarkoitetaan keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tiedonhakujärjestelmiä. Niiden kautta toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea sähköisesti tietoja pankki- ja maksutileistä sekä niiden haltijoista ja tosiasiallisista edunsaajista.

Direktiivin mukaan käyttöoikeus pankki- ja maksutilirekistereihin voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa. Hankkeessa selvitetään, mille viranomaisille ja mihin käyttötarkoituksiin oikeus saada tietoja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä voitaisiin antaa. Työssä otetaan erityisesti huomioon perustuslaissa turvattu yksityiselämän ja henkilötietojen suoja ja tietosuojaa koskevan sääntelyn vaatimukset.

Lisäksi jäsenvaltioiden tulee nimetä toimivaltaiset viranomaiset, jotka voivat pyytää ja saada rahoitustietoja ja analyysejä rahanpesun selvittelykeskuksilta. Suomessa rahanpesun selvittelykeskus toimii Keskusrikospoliisissa. Direktiivissä säädetään myös tietojenvaihdosta rahanpesun selvittelykeskusten kesken ja Europolin kanssa.

Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden oikea-aikaisen tunnistamisen. Suomessa viides rahanpesudirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa lailla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka tuli voimaan 1.5.2019. Sen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmää sekä pankki- ja maksutilirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan 1.9.2020 lähtien.

Hankkeessa valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2020.     

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]

 
Tillbaka till toppen