Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen i allt högre grad kunna utnyttja teknik i sina lagstadgade uppgifter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.10
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet föreslås få rätt att i allt högre grad utnyttja modern teknik i sina centrala lagstadgade uppgifter, till exempel gränsövervakningen och upprätthållandet av gränssäkerheten och gränsordningen. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den överlämnades till riksdagen den 18 april.

I gränsbevakningslagen föreslås en utvidgning av syftet med och användningsområdet för Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakning. Det föreslås också att det till lagen fogas nya bestämmelser om befogenheten att utföra radioteknisk övervakning. Med radioteknisk övervakning avses rätt att observera, lokalisera, identifiera, specificera och följa radiofrekventa elektromagnetiska vågor och radioutrustning med hjälp av egenskaperna hos de elektromagnetiska vågorna.

Gränsbevakningsväsendet ska kunna bedriva teknisk övervakning och radioteknisk övervakning i närheten av riksgränsen, på havsområden, vid havskusten, i luftrummet, på gränsövergångsställen och i deras omedelbara närhet samt på områden som är i Gränsbevakningsväsendets besittning och i deras omedelbara närhet. Lagprojektet hänför sig till Gränsbevakningsväsendets projekt för förnyande av den tekniska kontrollen av de yttre gränserna och till anskaffningen av utsjöbevakningsfartyg och spaningsplan.

De föreslagna ändringarna förbättrar Gränsbevakningsväsendets reaktionsförmåga och prognostisering i ett säkerhetsläge som förändrats på ett bestående sätt och effektiviserar användningen av personalresurser.

Byggandet och införandet av den nya övervakningsförmågan medför merkostnader för Gränsbevakningsväsendet. Behovet av tilläggsanslag för dessa kostnader bedöms i samband med behandlingen av den andra tilläggsbudgeten för 2024.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024.

Ytterligare information:
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram