Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Inrikesministeriet har sänt ändringar i medborgarskapslagen som gäller boendetid på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2024 14.38
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till lag om ändring av medborgarskapslagen som gäller boendetid på remiss. Remissbehandlingen pågår till 4.3.2024. Enligt propositionen ska den boendetid som är en förutsättning för att få finskt medborgarskap förlängas från nuvarande fem år till åtta år.

Revideringen av medborgarskapslagen i enlighet med regeringsprogrammet inleddes vid inrikesministeriet i oktober. Syftet med revideringen är att skärpa villkoren för beviljande av finskt medborgarskap och uppmuntra invandrare till integration i det finländska samhället. Revideringen genomförs stegvis i tre separata projekt.

Genom den regeringsproposition som nu sänts på remiss genomförs regeringsprogrammets föresatser om villkoren för naturalisation i fråga om boendetid. Enligt propositionen ska den boendetid som förutsätts förlängas från nuvarande fem år till åtta år. 

Revideringen gäller också personer som får internationellt skydd i och med att det undantag från boendetiden som gäller dem ska strykas. I fråga om dessa personer ska dock ansökan om medborgarskap enligt propositionen behandlas skyndsamt. Beslut ska fattas inom ett år efter det att ansökan lämnades in.

För barn som fyllt 15 år, makar till finska medborgare samt för statslösa personer förutsätts i fortsättningen en boendetid på fem år. För nordiska medborgare och makar till anställda vid finska beskickningar förutsätts även i fortsättningen en boendetid på två år.

Ändringar i beräknandet av boendetiden för dem som kommit till landet som asylsökande

Enligt propositionen ska man vid beräknandet av boendetiden i fortsättningen endast godkänna vistelse som skett med stöd av uppehållstillstånd. Den tid som gått åt till behandlingen av asylansökan räknas alltså inte längre in i boendetiden. Boendetiden för personer som får internationellt skydd i Finland börjar räknas från det att uppehållstillståndet har beviljats. 

Avsikten är dessutom att den tid som personen vistats i Finland utan uppehållstillstånd eller en del av den tiden inte längre i något fall ska beaktas vid beräknandet av boendetiden. Sökandens ålder, hälsotillstånd eller någon därmed jämförbar orsak ska i fortsättningen inte längre vara en grund för att vid beräknandet av boendetiden godkänna den tid som vistats i landet utan tillstånd. 

Avsikten är också att minska det antal dagar då en person vistats utomlands som ska godkännas som boendetid. Under hela boendetiden får vistelsen utomlands uppgå till sammanlagt ett år, varav högst tre månader under det år som föregår naturaliseringen. Målet är att en sökande som får medborgarskap faktiskt ska bo i Finland när ärendet avgörs. 

Ytterligare information:

Roope Jokinen, specialsakkunnig, [email protected], p. 0295 488 362
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, [email protected], p. 0295 488 217

 
Tillbaka till toppen