Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Inrikesministeriets budgetförslag för 2018

Inrikesministeriet 19.9.2017 11.36
Pressmeddelande 94/2017

Budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde 2018 är ca 1,5 miljarder euro. Totalt är budgetförslaget för 2018 ca 56 miljoner euro mindre jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. Anslagsändringen är till största delen en följd av att det anslag som behövs för mottagandet av flyktingar och asylsökande har minskat i förhållande till året innan.

Finlands inre säkerhet har en anknytning till säkerhetsläget i de andra EU-medlemsstaterna och grannländerna. Centrala teman är bekämpning av terrorism, migration, gränssäkerhet, cybersäkerhet och larmverksamhet. De internationella förpliktelserna ställer krav på verksamheten. Det föreslås att anslaget för nationell beredskap inom den civila krishanteringen höjs med 300 000 euro.

Polisen får tilläggsfinansiering för bekämpning av terrorism och stärkande av cybersäkerheten

I budgeten för 2018 föreslås ett anslag på sammanlagt ca 720 miljoner euro för hela polisväsendet. För Skyddspolisens omkostnader föreslås ett anslag på 30,1 miljoner euro. I överensstämmelse med fjolårets rambeslut får polisen 2018 ett anslag på sammanlagt 34,5 miljoner euro för att trygga polisens resurser samt särskilt för att stärka bekämpningen av hatretorik och extremiströrelser. Även Skyddspolisens operativa prestationsförmåga ökades i samband med vårens rambeslut med ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro.

I budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen ännu om ett tilläggsanslag på sammanlagt 12 miljoner euro till polisen och Skyddspolisen för bekämpning av terrorism och cyberhot samt förebyggande av radikalisering.

Kostnaderna för migrationen minskar

För Migrationsverkets och de statliga förläggningarnas omkostnader föreslås ett anslag på 49,5 miljoner euro 2018. För utgifter för köpta tjänster för mottagandet av flyktingar och asylsökande, för utgifter för frivillig återresa samt för stöd till sökandena föreslås ett anslag på sammanlagt 191 miljoner euro.

Antalet asylsökande har stabiliserat sig efter slutet av 2015 då antalet var rekordstort. Beräkningarna för 2018 bygger på ett antagande om 7 000 nya asylsökande. Även om antalet nya asylsökande har stabiliserats, omfattar mottagningssystemet fortfarande ett stort antal sökande som väntar på ett slutgiltigt och lagakraftvunnet beslut eller på att bli förflyttade till en kommun. I slutet av juli 2017 omfattade mottagningssystemet ca 15 400 personer som befinner sig i asylprocessen. Migrationsverket uppskattar att i genomsnitt 1 200 personer avlägsnas från mottagningssystemet varje månad under 2018, vilket innebär att mottagningssystemet 2018 kommer att omfatta i genomsnitt 9 500 personer.

Gränsbevakningsväsendet satsar på övervakningen av östgränsen och på en ökning av uppgifter

För Gränsbevakningsväsendets omkostnader föreslås ett anslag på 235,3 miljoner euro för det kommande året. Övervakningen av östgränsen, säkrandet av en smidig flygtrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och de ökade EU-förpliktelserna kräver tilläggsresurser. I vårens rambeslut beviljades Gränsbevakningsväsendet ett anslag på sammanlagt knappt 8 miljoner euro för 2018 för dessa ändamål.

Tilläggsfinansiering till utbildningen av jourhavande vid nödcentralen

I budgeten för 2018 föreslås ett anslag på sammanlagt ca 67 miljoner euro för räddningsväsendets och nödcentralsverksamhetens utgifter. År 2018 fortsätter inrikesministeriets projekt för att bereda den reform av räddningsväsendet som ska träda i kraft i början av 2020. För förnyelse av räddningsväsendets informationssystem föreslås ett anslag på 3 miljoner euro för 2018. Informationssystemen utvecklas i samarbete med finansministeriet så att de är kompatibla med de informationssystem som införs i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

I syfte att öka mängden utbildning för jourhavande vid nödcentralen föreslås ett tilläggsanslag på 265 000 euro fr.o.m. 2018. Nödcentralsverket har inte kunnat rekrytera tillräckligt med jourhavande till nödcentralerna på grund av det inte funnits tillräcklig med utbildning.

Ytterligare information

Jukka Aalto, överdirektör, avdelningschef vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, tfn 0295 488  510, [email protected]

Tillbaka till toppen